Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla
37-700 Przemyśl ul. Siemiradzkiego 5
print as PDF
Ogłoszenie nr 74346 / 12.02.2021
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: egzekucji administracyjnej i archiwum Samodzielne stanowisko
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi postępowanie egzekucyjne – przygotowuje projekty pism, decyzji, postanowień w oparciu o przepisy Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prowadzi archiwum zakładowe wytworzonych materiałów archiwalnych tworzących państwowy zasób archiwalny,
 • sporządza sprawozdania z zakresu nadzoru budowlanego,
 • sporządza zbiorczą informację dotyczącą liczby otrzymywanych i wykorzystywanych bloczków mandatowych oraz nałożonych i uiszczonych grzywien,
 • przyjmuje interesantów i strony postępowania oraz udziela wyjaśnień i informacji, konieczna komunikatywność i odporność na stres.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisów archiwalnych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy w archiwum
 • kurs archiwalny
 • znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
Co oferujemy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od
  udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw "trzynastka"
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia

 Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca administracyjno-biurowa od poniedziałku do piątku w siedzibie Inspektoratu,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie,
 • praca wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych,
 • stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym,
 • praca na parterze budynku, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • narażenie na kontakt z kurzem archiwalnym mogącym powodować alergie.
Dodatkowe informacje
 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
  Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 91 61.
 • Informacje o ogłoszeniu dostępne są również na stronie http://pinb.mprzemysl.pl/
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Etap 1 : weryfikacja formalna dokumentów

Etap 2 : rozmowa kwalifikacyjna

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzajacego ukończenie kursu archiwalnego
calendar icon

Aplikuj

do 5 marca 2021

na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla
ul. Siemiradzkiego 5
37-700 Przemyśl
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
16 678 - 91 - 61
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Udostępnił: Dagmara Palko

Komórka organizacyjna: OR

Wprowadzono: 12.02.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×