Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla
37-700 Przemyśl ul. Siemiradzkiego 5
print as PDF
Ogłoszenie nr 125515 / 12.08.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor nadzoru budowlanego

Do spraw: inspekcji i orzecznictwa Wieloosobowe stanowisko
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi postępowania administracyjne, w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
 • przeprowadza inspekcje i kontrole terenowe w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • przygotowuje dokumenty, akta spraw w celu sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, wniosku do sądu o ukaranie, wniosku o wszczęcie postępowania z odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, mające na celu ukaranie osób, które dopuściły się naruszenia prawa
 • załatwia skargi i wnioski w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
 • przyjmuje interesantów i uczestników procesu budowlanego
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie budowlane lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie problematyki prawa budowlanego
 • Uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od
  udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw "trzynastka"

 Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca od poniedziałku do piątku w siedzibie Inspektoratu, oraz poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości),
 • dojazd na miejsce kontroli samochodem służbowym,
 • liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne, przyjęcia interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji, konieczna komunikatywność i odporność na stres
 • przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie
 • praca wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych, aparatu fotograficznego, przyrządów pomiarowych oraz samochodu służbowego w terenie
 • stanowisko pracy oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym, a w terenie przy zmiennych warunkach pogodowych, występowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie
 • praca na parterze budynku, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych
Dodatkowe informacje
 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
  Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 91 61.
 • Informacje o ogłoszeniu dostępne są również na stronie http://pinb.mprzemysl.pl/
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Etap 1 : weryfikacja formalna dokumentów

Etap 2 : rozmowa kwalifikacyjna

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B
calendar icon

Aplikuj

do 8 września 2023

na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla
ul. Siemiradzkiego 5
37-700 Przemyśl
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
16 678 - 91 - 61
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.09.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla, ul. Siemiradzkiego 5, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 91 61, e-mail: pinb@mprzemysl.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: pinb@mprzemysl.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Udostępnił: Dagmara Palko

Komórka organizacyjna: OR

Wprowadzono: 12.08.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×