Biuro - zdjęcie 2
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
37-700 Przemyśl Ul. Mickiewicza 34
print as PDF
Ogłoszenie nr 77558 / 04.05.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

w Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatyki
#administracja publiczna #informatyzacja #IT #łączność #sprawy wewnętrzne

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wykonuje ciągły monitoring sieci telekomunikacyjnej Bieszczadzkiego Oddziału SG w celu utrzymywania w pełnej sprawności technicznej sieci i systemów telekomunikacyjnych. Praca wspomagana oprogramowaniem systemowym.
 • Lokalizuje i niezwłocznie usuwa występujące awarie i niesprawności systemów telekomunikacyjnych, samodzielnie bądź we współpracy ze specjalistami właściwych sekcji wydziału, służbami technicznymi CWT KGSG, jednostek organizacyjnych resortu MSWiA, operatorów publicznych, dostawców usług sieciowych oraz innych w zależności od lokalizacji i stopnia złożoności awarii. Praca wspomagana oprogramowaniem systemowym.
 • Wykonuje prace związane z administracją sieci takie jak: instalacja i uruchamianie komponentów sieciowych WAN i LAN, stanowisk abonenckich systemów telefonicznych IPT i teleinformatycznych oraz modernizacja sieci telekomunikacyjnych w celu sprawnego utrzymania systemu telekomunikacyjnego.
 • Zna organizację systemów telekomunikacyjnych oraz zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń telefonicznych i teleinformatycznych zainstalowanych w sieci telekomunikacyjnej Bieszczadzkiego Oddziału SG.
 • Prowadzi bieżącą dokumentację techniczno-eksploatacyjną, dotyczącą występujących zmian w infrastrukturze sieci telekomunikacyjnej oraz dokumentuje zadania i czynności, realizowane w trakcie pełnienia dyżuru.
 • Dokonuje zmiany konfiguracyjne w bazach danych systemu telefonicznego Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz aplikacjach wspomagających pracę: operatora sieci i użytkowników stanowisk abonenckich na polecenie przełożonych.
 • Bierze udział w pracach komisji określającej stan techniczny urządzeń łączności w celu odpowiedniego określenia stanu technicznego urządzenia i jego przydatności w dalszej działalności służbowej.
 • Informuje przełożonych o występujących awariach, podjętych i wykonanych czynnościach serwisowych mających na celu usunięcie niesprawności.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie techniczne telekomunikacyjne/ elektroniczne/ teleinformatyczne.
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 12 miesięcy w pracach związanych z wykonywaniem czynności serwisowych w zakresie lokalizacji i usuwania usterek w sieciach telekomunikacyjnych oraz montażu komponentów i instalacji urządzeń sieci LAN.
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
 • Umiejętność obsługi programów pakietu biurowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
 • "Nagrody jubileuszowe"
 • Możliwość rozwoju i współpracy ze specjalistami
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Dobrą lokalizację
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Deklaracja dostępności:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/wolnytekst/39328,Deklaracja-dostepnosci.html

Warunki pracy
 • CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: ciągłe monitorowanie i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i systemów telekomunikacyjnych Bieszczadzkiego Oddziału SG. Lokalizowanie i niezwłoczne usuwanie występujących awarii i niesprawności systemów. Wykonywanie prac związanych z administracją sieci takich jak; instalacja i uruchamianie komponentów sieciowych WAN  i LAN/WLAN, stanowisk abonenckich systemów telefonicznych IPT i teleinformatycznych oraz modernizacja sieci telekomunikacyjnych .
 • CHARAKTER STANOWISKA I SPOSÓB WYKONYWANIA NA NIM ZADAŃ oraz CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca biurowa w systemie równoważnym (od 8.00 do 20.00 lub od 20.00 do 8.00), obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny, praca wymagająca dyspozycyjności.
 • MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze w budynku na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, narzędzia ręczne i elektromechaniczne, urządzenia pomiarowe. Budynek nieprzystosowany do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.
 • ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ: Realizacja zadań na zajmowanym stanowisku pracy określona jest w odpowiednich przepisach, instrukcjach i obowiązkach szczególnie w części dotyczącej utrzymania i monitorowania sieci, montażu urządzeń. Jednak szybki postęp technologiczny w dziedzinie teleinformatyki (urządzeń sieciowych i komponentów sieci strukturalnej) oraz wprowadzanie nowych bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań, wymagają od pracownika na tym stanowisku odpowiedniego poziomu wiedzy technicznej i umiejętności w doborze sposobu diagnozowania usterki, podejmowania decyzji oraz działania określonego w odpowiednich procedurach i przepisach w porozumieniu z przełożonym dobiera nowe sposoby działania.
 • NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA: Stanowisko pracy w pewnym zakresie wymaga samodzielności, realizacja zadań w znaczącym zakresie określona jest w instrukcjach i obowiązkach. Wymagane jest wykazanie się inicjatywą w zakresie wykrycia i sprawnego usunięcia usterki, wymagana jest również umiejętność rozwiązywania problemów nieujętych w standardowych instrukcjach lub wytycznych a dotyczących montażu i serwisowania urządzeń oraz komponentów sieci telekomunikacyjnej. Od przełożonego otrzymuje polecenia i informacje o sposobie realizacji zadania.
 • KONTAKTY ZEWNĘTRZNE: kilka razy w miesiącu z przedstawicielami firm zewnętrznych świadczących usługi telekomunikacyjne w celu weryfikacji sytuacji awaryjnych lub zgłoszenie usterki sieci.  
 • CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
Dodatkowe informacje
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą złożyłeś/nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Uzupełnianie ofert jest możliwe do dnia 21.05.2021 r.
 • W ofercie podaj dane kontaktowe - adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie, listownie lub mailowo (brak kontaktu jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego);
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Jeśli dokumenty składasz za pośrednictwem ePUAP, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie  oryginałów wymaganych zaświadczeń (do wglądu).
 • Aplikacje kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
 • UWAGA! kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się aplikację, w której wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata datą i własnoręcznym / kwalifikowanym / zaufanym podpisem. Ponadto, w liście motywacyjnym wskaż sygnaturę/numer ogłoszenia lub nazwę stanowiska, na które aplikujesz.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów w ogłoszeniu dotyczących wymaganych dokumentów (wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)”.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE.
 • Procedura naboru odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej na czas trwania epidemii SARS-CoV-2.
 • DODATKOWE informacje dotyczące naboru na stanowiska cywilne, dostępne są na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem:

http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni

 • Proszę o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem:

http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu

 • Procedura naboru / przepisy / wzory dokumentów / poradnik dla kandydata / metody/techniki naboru / klauzula informacyjna:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKA-CYWILNE.html

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. Selekcja składa się z dwóch etapów:

a) I etap – preselekcja (weryfikacja ofert pod względem formalnym);

b) II etap – selekcja właściwa:

- weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu,

- rozmowa kwalifikacyjna.

W ramach II etapu komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, w szczególności:

a) test kwalifikacyjny (np. test wiedzy lub zadanie praktyczne),

b) inne narzędzia selekcyjne.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór dostępny w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).
 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).
calendar icon

Aplikuj

do 21 maja 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 77558"
na adres:
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl - złożenie aplikacji w siedzibie BiOSG, w godz. pracy Oddziału;
- za pośrednictwem urzędu pocztowego (datę nadania w urzędzie pocztowym ustala się na podstawie daty stempla pocztowego);
- w formie elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP (za datę wpływu aplikacji do urzędu przesłanej za pośrednictwem ePUAP, uważa się datę wpływu na skrzynkę podawczą urzędu).

APLIKACJE ZŁOŻONE W INNEJ FORMIE, NIŻ OKREŚLONEJ POWYŻEJ, W TYM ZA POMOCĄ POCZTY E-MAIL, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG - 16 673 2254, 2077, 2875.

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.05.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

  Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000, e-mail: komendant.biosg@strazgraniczna.pl
  2. Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, email: woi.biosg@strazgraniczna.pl
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Bieszczadzkim Oddziale SG;
  5. Podanie swoich danych jest dobrowolne, osoba, która ich nie poda nie będzie mogła brać udziału w naborze do pracy;
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu;
  7. Pani/Pana dokumenty, złożone do celów rekrutacyjnych będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia naboru do pracy (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostają komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby przyjętej do pracy zostaną włączone do teczki akt osobowych, a po zakończeniu pracy zostaną z archiwizowane i będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;
  8. Z chwilą zakończenia procedury naboru, zakres przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych, kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaje ograniczony do: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz rodzaju
  i nazwy aplikowanego stanowiska i będą przetwarzane przez okres do 10 lat od dnia złożenia dokumentów do celów statystycznych. Po upływie w/wym. okresu, dane zostaną bezpowrotnie, automatycznie usunięte;
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych innym niż podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych;
  11. Ma Pani/Pan prawo do:

  • uzyskania od ADO informacji, czy Pani/Pana dane są przetwarzane i w jakim zakresie,
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
   wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.

   

  Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Udostępnił: Mariusz Strzyż

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału SG

Wprowadzono: 04.05.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×