Biuro - zdjęcie 2
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
37-400 Nisko ul. Kościuszki 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 73207 / 15.01.2021
Dołącz do nas jako:

starszy informatyk

Komenda
#administracja publiczna #dane osobowe #informacje niejawne #informatyzacja #łączność #obrona narodowa
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • instaluje, wdraża i utrzymuje w sprawności oprogramowanie i sprzęt dla potrzeb urzędu;
 • pełni funkcję administratora systemów i sieci teleinformatycznych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • opracowuje koncepcje dokumentów projektowych do budowy i rozbudowy systemów i sieci informatycznych;
 • prowadzi stronę internetową urzędu;
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze zabezpieczenia informatycznego
 • znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych i ich zastosowanie w praktyce;
 • umiejętność administrowania sieciami i systemami;
 • umiejętność usuwania niesprawności technicznych
 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wg przepisów ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe z zakresu zarządzania sieciami teleinformatycznymi
 • przeszkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej;
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne (należne w wysokości proporcjonalnej po przepracowaniu 6 miesięcy w roku kalendarzowym);

dodatek za wysługę lat w zależności od stażu pracy od 5% do 20% od podanego wyżej wynagrodzenia zasadniczego (jeden procent za pełny rok stażu pracy, 5% należne po osiągnięciu pięciu lat stażu pracy ogółem)

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; budynek dwukondygnacyjny nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca wymaga dyspozycyjności oraz noszenia sprzętu informatyki, usuwania bieżących niesprawności itd.; wyjazdy służbowe, sporadycznie także w dni ustawowo wolne od pracy; szkolenia także poza miejscem świadczenia pracy (także kilkudniowe); kontakt z klientem zewnętrznym;

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

ogłoszenie dotyczy umowy na czas zastępstwa pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności; prognozowany okres zatrudnienia do 30.06.2022 r.; przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów - prosimy nie dołączać oryginałów; kandydat zaproszony do drugiego etapu winien ze sobą posiadać do okazania dokument potwierdzający tożsamość; drugi etap postępowania będzie przeprowadzony w reżimie sanitarnym obowiązującym w urzędzie (maseczka, dezynfekcja, dystans społeczny); prosimy nie dołączać informacji z KRK - na tym etapie wystarczające jest obowiązkowe oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem...

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

etap pierwszy - weryfikacja kwalifikacji kandydatów, dokumentów i oświadczeń niezbędnych określonych w ogłoszeniu

drugi etap - sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata oraz rozmowa z komisją

Przewidywany czas zastępstwa do: 2022-06-30
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wg przepisów ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenie bezpieczeństwa (upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE)
 • kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej;
 • kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych;
calendar icon

Aplikuj

do 5 lutego 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 73207"
na adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
ul. Kościuszki 2
37-400 Nisko
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
komórka kadrowa 261-152-845
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.02.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku

Udostępnił: Jolanta Kotwica

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 15.01.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×