Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
37-300 Leżajsk UL. M.C. Skłodowskiej 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 109109 / 25.10.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: gospodarki mandatowej i mieszkaniowej w Zespole Finansów i Zaopatrzenia
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzenie gospodarki mandatowej, rozprowadzanie i ewidencjonowanie mandatów oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie
 • wykonywanie czynności związanych z koordynacją zadań w zakresie potrzeb socjalno-bytowych na rzecz pracowników i funkcjonariuszy tut. jednostki
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz sporządzanie decyzji z przyznaniem równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, pomocy finansowej
 • sporządzanie wykazów dodatkowych należności wypłacanych funkcjonariuszom świadczeń z w/w tytułów
 • realizacja zadań mobilizacyjnych związanych z zaopatrzeniem materiałowym
 • prowadzenie zadań związanych z przyznawaniem i opróżnianiem lokali mieszkalnych
 • weryfikacja i przedkładanie do zatwierdzenia pod względem merytorycznym kierownikom jednostki dokumentów tj: delegacje służbowe, opłaty z tytułu prowizji pocztowych lub bankowych, przejazdy funkcjonariuszy do szkół, rachunki biegłych, rachunki osób przybranych do okazania, faktury itp.
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń z tytułu zwrotu kosztów dojazdu funkcjonariuszy do służby oraz przygotowanych z tego tytułu wykazów dodatkowych należności
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania występujących w jednostce
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe 0,5 roku pracy w administracji
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, znajomość zagadnień kancelaryjno-biurowych,
 • znajomość przepisów:
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2021 r. poz. 1882 z poźn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2022 r. poz. 1691)
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 2020 r. poz. 537 z późn. zm.)
 • znajomość rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 02.02.2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 613 z późn. zm.)
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 poz. 457)
 • znajomość rozporządzenia MSWiA z dnia 04.03.2022 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin
 • znajomość rozporządzenia MSWiA z dnia 08.09.2000 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin w sprawach przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu
 • znajomość rozporządzenia MSWiA z dnia 31.10.2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnianemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróżny służbowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne"
 • Asertywność, komunikatywność, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Co oferujemy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Do składania ofert zachęcamy osoby posiadajace orzeczenie o stopniu niepełnoprawności.
Warunki pracy

Budynek w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak windy, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • List motywacyjny podpisz odręcznie
 • Oświadczenia powinny być zgodne z treścią podaną w ogłoszeniu
 • Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źrodłach informacji o podobnym charakterze
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Weryfikacja ofert pod względem formlanym
 • Test wiedzy
 • Rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 4 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109109"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
UL. M.C. Skłodowskiej 2
37-300 Leżajsku
Sekretariat KPP
I piętro pokój numer 53
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
478222360/361
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.11.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  1. Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 2, 37-300 Leżajsk
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.lezajsk@rz.policja.gov.pl
  3. Cel przetwarzania danych: . przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  4. Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
  5.Okresprzechowywaniadanych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  6. Uprawnienia:
   
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   
  prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Podstawa prawna przetwarzania danych:
   
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   
  art. 22' Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o stużbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  8. Informacje o wymogu podania danych: .
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22- Kodeksu pracy oraz ustawy
  o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy
  w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,
  a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana
  w dowolnym czasie.
  9. Inne informacje: podane dane nie będą podstawa do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Udostępnił: Ewelina Buryś

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 25.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×