Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
37-300 Leżajsk Ul.M.C.Skłodowskiej 8
print as PDF
Ogłoszenie nr 108117 / 11.10.2022
Dołącz do nas jako:

ekspert nadzoru budowlanego

Do spraw: inspekcji i orzecznictwa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
#budownictwo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przeprowadzanie inspekcji i kontroli budów i robót budowlanych na terenie powiatu leżajskiego w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów, budowlanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Organu, przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń, pism i itp.
 • sprawdzanie dokumentów: rozpoczęcia i zakończenia budowy, zawiadomień o przeprowadzonych przeglądach okresowych obiektów wielkopowierzchniowych, pozwoleń na użytkowanie,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • przyjmowanie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień współuczestniczenie przy sporządzaniu sprawozdań, informacji w zakresie działalności Organu,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym.
 • znajomość przepisów ustawy Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy, Kpa, i innych ustaw powiązanych,
 • biegłej obsługi komputera (Windows, MS Office itp),
 • stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli: budów, robót budowlanych, obiektów budowlanych,
 • rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • praca na podobnym stanowisku.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- praca biurowa oraz wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie, przeprowadzanie oględzin, konakt z uczestnikami procesu budowlanego.

- narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, obsługa komputera co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie), 

- inspektorat dysponuje samochodem służbowym, kierowanie pojazdem służbowym;

- reprezentowanie urzędu, kontakt z interesantami;

- praca jednozmianowa;

- praca na II piętrze budynku, obiekt wyposażony jest w windę.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

·      Oferty niekompletne, niepodpisane nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni.

·      Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

·      W celu udziału w procesie rekrutacji, aplikacja musi zawierać nw. klauzulę: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO: oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku 37-300 Leżajsk, ul.M.C.Skłodowskiej 8 tel. 17 2420737, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

·     Zatrudnienie uzależnione jest od posiadanych środków finansowych Inspektoratu.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Wg regulaminu.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie pracy na podobnym stanowisku
calendar icon

Aplikuj

do 27 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 108117"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku 37-300 Leżajsk ul.M.C.Skłodowskiej 8
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
17 2420737
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 27.10.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO informuje się, że:

  1.     Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk,

  2.     Kontakt  do Inspektora Ochrony Danych : adres e-mail: apmendyk@tlen.pl

  3.     Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia.

  4.     Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

  5.     Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.

  6.     Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

  7.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  8.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

  9.     Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

Udostępnił: Sylwia Strug

Komórka organizacyjna: PINB Leżajsk

Wprowadzono: 11.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×