Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
35-101 Rzeszów ul.Langiewicza 28
print as PDF
Ogłoszenie nr 124304 / 20.07.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: nadzoru fitosanitarnego w Oddziale Granicznym w Korczowej
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • bierze udział w prowadzeniu kontroli fitosanitarnej, kontroli tranzytu fitosanitarnego, kontroli monitoringowej towarów pochodzenia roślinnego z krajów trzecich wraz ze środkami transportu w celu zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się na terytorium Rzeczypospolitej i UE organizmów kwarantannowych i szkodliwych;
 • bierze udział w pobieraniu prób i w diagnostyce w celu wykrycia i identyfikacji organizmów kwarantannowych i szkodliwych. Wpisuje dane, drukuje protokoły pobrania prób i wyniki badań przy pomocy programu komputerowego -Zintegrowany System Informatyczny w Ochronie Roślin i Nasiennictwie;
 • bierze udział we wprowadzaniu danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu sporządzania protokołów próbobrania, dokumentowania kontroli monitoringowych. Uczestniczy w weryfikacji danych przesyłek zgłoszonych do kontroli w systemie TRACES w celu ustalenia zgodności z obowiązującymi przepisami; wprowadza oraz przyjmuje dokumenty do systemu EDOK zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
 • bierze udział w dokumentowaniu przeprowadzania kontroli fitosanitarnej w systemie TRACES NT, w formie dokumentów CHEDPP, w przygotowywaniu i wydawaniu z upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa decyzji administracyjnych nakazu, zakazu w celu określenia sposobu postepowania z towarem roślinnym z krajów trzecich;
 • bierze udział w wystawianiu paszportów roślinnych, przy pomocy programu komputerowego – Zintegrowany System Informatyczny w Ochronie Roślin i Nasiennictwie, w celu możliwości określenia drogi przemieszczania się materiału pochodzenia roślinnego na terytorium Unii Europejskiej i ustalenia ewentualnych źródeł porażenia;
 • bierze udział w wystawianiu świadectw fitosanitarnych, przy pomocy programu komputerowego – Zintegrowany System Informatyczny w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu wywozu towarów pochodzenia roślinnego do krajów trzecich;
 • kieruje samochodem służbowym/możliwe wspólne wyjazdy ze współpracownikami/ w celu realizacji zadań służbowych poza siedzibą Oddziału.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie rolnicze,ogrodnicze, biologiczne lub pokrewne
 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin przed agrofagami;
 • znajomość przepisów ustawy kodeks postepowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej;
 • posiadanie prawa jazdy kat.B, potwierdzone oświadczeniem o posiadaniu prawa jazdy kat. B /odręcznie podpisanym i opatrzonym datą/
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko pracy objęte naborem
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/pracował, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze, biologiczne lub pokrewne
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca biurowo- terenowa; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych; pod presją czasu;
 • praca związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej;
 • praca na trzech przejściach granicznych: drogowym w Korczowej, kolejowym w Medyce, lotniczym w Rzeszowie-Jasionce;
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy (12 godz.), godziny nocne; praca w niedziele i święta/ całodobowo/;
 • bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym;
 • prowadzenie samochodu służbowego osobowego kat. B / możliwy przewóz współpracowników/;
 • możliwy kontakt sporadyczny z pyłem pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;
 • możliwy kontakt z środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi;
 • praca na wysokosci pow. 3 metrów, wymagająca wysiłku fizycznego / pobieranie, przenoszenie prób/;
 • praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych / min. drukarka, kserokopiarka, niszczarka/; praca przy mikroskopie;
 • pomieszczenia biurowe Oddziału znajdują się na wysokim parterze;
 • pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • miejsca parkingowe przy budynku, brak podjazdu;
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W liście motywacyjnym, proszę wskazać nazwę stanowiska na które jest ogłoszenie o naborze oraz numer ogłoszenia;
 • List motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane z datą / wzory oświadczeń pod ogłoszeniem o naborze, na stronie internetowej WIORIN w Rzeszowie, w zakładce : PRACA
 • Tylko osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną poinformowane drogą elektroniczną / telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 • Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna; test wiedzy- jeżeli do II etapu postępowania zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.

Rozmowa kwalifikacyjna i test wiedzy obejmuje znajomość przepisów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu o naborze
 • oświadczenie , że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy to kandyadtek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 18 sierpnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 124304"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
sekretariat /parter/.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie- pod ogłoszeniem o naborze w zakładce: PRACA.
Oświadczenia muszą być odręcznie podpisane i opatrzone datą.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
17 8500377
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.08.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, 35-101 Rzeszów, ul. Langiewicza 28; e-mail: wi-rzeszow@piorin.gov.pl; tel: 178500370, fax: 178500371
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: iodo-rzeszow@piorin.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych ( Centralny Ośrodek Informatyki w Warszawie)
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Udostępnił: Marzena Gorczyca

Komórka organizacyjna: stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 20.07.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×