Zboże - zdjęcie kłosów pszenicy
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
35-233 Rzeszów ul. Lubelska 46
print as PDF
Ogłoszenie nr 101831 / 02.07.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych Wydział Kontroli. Sekcja kontroli jakości handlowej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kontroluje artykuły rolno - spożywcze i środki produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożone za granicę oraz warunki ich składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno - spożywczych nieodpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania .
 • Kontroluje jakość handlową artykułów rolno - spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ( w tym kontrola graniczna tych artykułów ) w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno - spożywczych nieodpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania.
 • Ocenia jakość handlową artykułów rolno - spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydaje Świadectwo Jakości Handlowej w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu - samodzielna realizacja zadania.
 • Kontroluje prawidłowość wprowadzania do obrotu detalicznego pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych, z wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt, w celu wyeliminowania z obrotu pasz nieodpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania.
 • Kontroluje prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w celu wyeliminowania z obrotu materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nieodpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania.
 • Sporządza protokoły i inną dokumentację z przeprowadzonych kontroli lub ocen jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w celu udokumentowania wyników kontroli lub ocen - samodzielna realizacja zadania.
 • Opracowuje informacje o wynikach kontroli w celu sporządzenia sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych - samodzielna realizacja zadania.
 • Przygotowuje projekty dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora - samodzielna realizacja zadania.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość: Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/W i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego , ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 • Posiadanie uprawnień do kierowania samochodem osobowym, wymagane potwierdzenie dokumentem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Przeszkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego wymagane potwierdzenie dokumentem
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy. Korzystanie z samochodu służbowego. Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter: biurowo- terenowy. Występuje praca na wysokości. Występują częste (min. kilka razy w tygodniu ) wyjazdy służbowe. Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer , drukarka , kserokopiarka , niszczarka dokumentów , telefon ,fax Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych • Budynek, w którym mieści się komórka organizacyjna jest: piętrowy - 2 - kondygnacyjny, pomieszczenia Wydziału Kontroli zlokalizowane są na 1 piętrze. Ze względu na brak podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. • Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się brak podjazdu/schody przy wejściu do budynku - ilość stopni: 2 • Budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. • Pomieszczenia sanitarno-higieniczne - nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. • Przy budynku jest miejsce parkingowe. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Dodatkowe informacje

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej: w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty - w zamkniętych i podpisanych kopertach wraz z podaniem stanowiska oraz numeru ogłoszenia o naborze. Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data ich nadania w placówce pocztowej lub data złożenia w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie). Wszystkie wymagane dokumenty winny być podpisane własnoręcznym podpisem. Oferta kandydata/kandydatki powinna zawierać dane kontaktowe kandydata/kandydatki, brak tego wymogu może uniemożliwić skontaktowanie się z osobą, która przejdzie pierwszy etap rekrutacji. Etapy postępowania kwalifikacyjnego po selekcji ofert (spełnienie wymagań formalnych) odbywa się „Test wiedzy”, a następnie „Rozmowa kwalifikacyjna”. Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni  o kolejnych etapach naboru. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty kandydatów/kandydatek z prowadzonego naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata/kandydatki. Dodatkowe informacje pod nr tel. (17) 853-34-38.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego
calendar icon

Aplikuj

do 15 lipca 2022

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Oferta dotyczy naboru na stanowisko Inspektor, ogłoszenie o naborze nr "101831 ".

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.07.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  b) art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa o służbie cywilnej,

  c) art. 6 ust. 1  lit. a RODO oraz art 9 ust. 2 lit. a RODO.

  4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w każdym czasie.

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata i po tym okresie komisyjnie zniszczone.

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

  7. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

  b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

  c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

  d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  9. Podanie danych osobowych wynikających z art 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej przez osobę przystępującą do naboru jest dobrowolne, jednak niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

  11. Pani/Pana  dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

  12. Inspektor ochrony danych w WIJHARS w Rzeszowie jest dostępny pod adresem e-mail: nadzor_rzeszow@ijhars.gov.pl, tel. 17 853 34 38, do którego można kierować pytania, wnioski i żądania w sprawach ochrony danych osobowych.

   

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Udostępnił: Marta Brudz

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 02.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×