Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10
print as PDF
Ogłoszenie nr 103074 / 22.07.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności zespół d/s bezpieczeństwa żywności

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami produkującymi produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w tkankach lub narządach zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad ULW wykonującymi czynności urzędowe w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
 • obsługa systemów informatycznych stosowanych przez Inspekcję Weterynaryjną,
 • prowadzenie sprawozdawczości,
 • kontrolowanie nadzorowanych podmiotów,
 • obsługiwanie programów związanych z wykonywanymi zadaniami,
 • prowadzenie spraw związanych z sytemem RASFF, platformą E-Klient,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa krajowego i prawa UE,
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe WETERYNARYJNE LUB INNE WYŻSZE Z ZAKRESU SPRAW NALEŻĄCYCH DO WŁAŚCIWOŚCI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 miesięcy W INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • - dyspozycyjność, komunikatywność
 • - samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
 • - umiejętność pracy w zespole
 • - umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • - umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • - kultura pracy i kultura osobista
 • - umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
Co oferujemy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszowej oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, w zmiennych warunkach (zimno-ciepło, wilgoć, hałas, uciążliwe zapachy, zanieczyszczone powierzchnie, kontakt z materiałem zakaźnym). Prowadzenie samochodu służbowego. Kontakt z materiałem biologicznym, zwierzętami. Narażenie na czynniki biologiczne. Stres związany z obsługą podmiotów nadzorowanych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów (po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone). Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy z dopiskiem "Oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego i nr ogłoszenia). Telefon kontaktowy w sprawie ogłoszonego naboru: 17/744-57-23

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy odpowiedniej kategorii z datą uzyskania uprawnień
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 8 sierpnia 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 103074"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
36-100 Kolbuszowa
ul. 11 - go Listopada 10
pok. 319
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
17 744-57-23
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.08.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: 17 744 57 23
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej

Udostępnił: Paulina Wilk

Komórka organizacyjna: Sekretariat

Wprowadzono: 22.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×