Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy
39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 16
print as PDF
Ogłoszenie nr 124224 / 19.07.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: kadrowych w Zespole do spraw finansowo-księgowych i administracji

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • będzie w sposób kompleksowy prowadzić akta osobowe pracowników, w tym przygotowywać od strony formalno-prawnej dokumenty dotyczące zatrudnienia, zawierania i rozwiązywania umów o pracę i umów zlecenia, zaszeregowania, ewidencji czasu pracy i urlopów oraz innych spraw wynikających ze stosunku pracy
 • będzie zgłaszać i wyrejestrowywać pracowników w programie Płatnik
 • będzie naliczać wypłaty wynagrodzeń, prawidłowo i terminowo naliczać podatek od wynagrodzeń i składek ZUS wraz ze sporządzeniem wymaganych deklaracji
 • będzie sporządzać sprawozdania do GUS, PFRON, BDO
 • będzie prowadzić i obsługiwać ZFŚS
 • będzie ewidencjonować bloczki mandatowe legitymacje i odznaki
 • będzie prowadzić archiwum jednostki
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomia, finanse i rachunkowość
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z kadrami, RODO. BDO
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, biegła znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych;
 • dokładność, rzetelność, terminowość, obowiązkowość;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • znajomość obsługi systemu TREZOR, Płatnik, SOFTRES, bankowości elektronicznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolność analitycznego myślenia
 • czynne prawo jazdy kat. B
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu wymagająca skupienia i rzetelności w związku z koniecznością prawidłowego prowadzenia obsługi finansowej i dysponowania państwowymi środkami finansowymi. Narzędzia i materiały pracy - komputer (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie) i inne urządzenia biurowe (drukarka,fax, skaner, kserokopiarka). Bariery architektoniczne - brak podjazdów.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowane /i/ kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Wymagane oświadczenia, zgody, kopie, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Pozostałe informacje: tel. 14 6818242

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-09-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 1 sierpnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 124224"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Kosynierów Racławickich 16
39-200 Dębica
z dopiskiem "OFERTA PRACY"
 • Dokumenty należy złożyć do: 01.08.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii, 146818242
  Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@ethna.pl
  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  Informacje o odbiorcach danych: nie dotyczy
  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  Uprawnienia:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Podstawa prawna przetwarzania danych:art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

Udostępnił: Dorota Nosal

Komórka organizacyjna: Zespół ds. finansowo-księgowych

Wprowadzono: 19.07.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×