Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu
45-836 Opole ul. Wrocławska 170
print as PDF
Ogłoszenie nr 119483 / 19.04.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: administracyjno-technicznych (nowo tworzone samodzielne stanowisko)
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • administruje budynkami, obiektami oraz gruntami, nadzoruje realizację umów zawartych z dostawcami mediów, usług komunalnych w zakresie przestrzegania zapisów tych umów, organizuje, zleca, nadzoruje i raportuje przeglądy branżowe, prace serwisowe, remonty i modernizacje,
 • administruje flotą pojazdów służbowych i miejsc kontroli oraz sprzętem pomiarowym i pozostałym wyposażeniem wykorzystywanym do działań kontrolnych,
 • aktualizuje i zarządza ewidencją sprzętu informatycznego, oprogramowania, licencjami oraz gwarancjami w celu racjonalnego gospodarowania zasobami informatycznymi, instaluje oprogramowanie i sprzęt,
 • udziela pomocy użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów i urządzeń informatycznych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe .
 • Bardzo dobra umiejętnośc obsługi sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem - zapis w CV.
 • Prawo jazdy kat. B .
 • Sprawna organizacja pracy własnej i w zespole - zapis w CV.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy zespołowej, komunikatywność, zarządzanie stresem, samodzielność, kreatywność, rzetelność i terminowość - zapis w CV.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne, ekonomiczne.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie zadań głównych (podstawowych).
 • Umiejętność podstawowej obsługi informatycznej urzędu - zapis w CV lub kopia dokumentu jeżeli takowy posiadasz.
 • Znajomość języka obcego - zapis w CV.
Co oferujemy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka).

Nagrody uznaniowe.

Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat).

Nagrody jubileuszowe.

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.                                   

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.                                        

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zadania realizowane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą, współpraca z jednostkami zewnętrznymi, praca umysłowa, pod presją czasu, sytuacje stresujące związane z obsługą klientów.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy - komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka, samochód służbowy. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu w pomieszczeniach ogrzewanych i z klimatyzacją. Budynek G trzykondygnacyjny bez windy, nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (siedziba urzędu na ostatniej kondygnacji). Samochody służbowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie. Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Zastrzegamy sobie możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
weryfikacja wiedzy – test wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kategorii B.
 • Kopie świadectw pracy/zaświadczeń o zatrudnieniu.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dołącz, jeśli posiadasz, kopie dokumentów potwierdzające umiejętności informatyczne.
calendar icon

Aplikuj

do 2 maja 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 119483"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.05.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170, 45-836 Opole,

  e-mail: biuro@witd.opole.pl, tel. 77 4742122

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Marcin Tynda, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@efigo.pl  .

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dokumenty zostaną zniszczone w terminie: po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.

  Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, w przypadku gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksy pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji.

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i  nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji  międzynarodowej.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

   

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu

Udostępnił: Halina Majchrzyk

Komórka organizacyjna: KADRY

Wprowadzono: 19.04.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×