Biuro - zdjęcie 2
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
45-057 Opole ul. Ozimska 19
print as PDF
Ogłoszenie nr 74639 / 17.02.2021
Dołącz do nas jako:

referent

w Dziale Kontroli Podatkowej i Postępowania Podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Kędzierzynie-Koźlu
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up W służbie ojczyźnie i obywatelom. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przeprowadza kontrolę podatkową u podatnika, płatnika lub inkasenta w celu ustalenia czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, analizuje posiadane przez podatnika dokumenty, prowadzi postępowanie dowodowe w celu ustalenia stanu faktycznego, gromadzi materiał dowodowy w celu późniejszego wykorzystania go w postępowaniu podatkowym, dokumentuje czynności kontrolne, w tym sporządza protokół z kontroli
 • prowadzi postępowania podatkowe w celu wydania decyzji lub postanowień w sprawach podatkowych, prowadzi postępowania dowodowe w celu ustalenia stanu faktycznego, dokumentuje czynności dokonane w trakcie postępowania, w tym sporządza protokoły z przesłuchania świadków, oględzin itp., analizuje zgromadzony materiał dowodowy w celu przygotowania projektu rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie, prawnopodatkowo analizuje protokoły z kontroli celem ustalania skutków podatkowych złożonych przez kontrolowanych korekt deklaracji
 • na bieżąco prowadzi wymaganą ewidencję/rejestr w celu zapewnienia kompletności danych w nich zgromadzonych oraz rzetelności sporządzanych na ich podstawie sprawozdań
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustaw w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych, Ordynacji Podatkowej, ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Znajomość pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub o innym profilu uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w urzędach i organach podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

·      praca w terenie,

·      zagrożenie korupcją,

·      permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

·      budynek pięciokondygnacyjny bez windy,

·      toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze,

·      przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych,

·      stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,

·      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

·      oświetlenie sztuczne i naturalne,

·      brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy,

·      brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 22 lutego 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 74639"
na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
77 4403216
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.02.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA  IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU

  DLA KANDYDATÓW  DO PRACY

  W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu (dalej: IAS w Opolu).

  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor IAS w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19, 45-057 Opole, tel. (77) 454 00 67, e-mail: sekretariat.ias.opole@mf.gov.pl.

  2.     W IAS w Opolu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail iod.opole@mf.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (77) 440 32 77.

  3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji.

  4.    Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeń wykonawczych. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji.

  5.    Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

  6.    Dane osobowe, o których mowa w niniejszej zgodzie, nie będą podlegały udostępnieniu. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  7.    Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze do korpusu służby cywilnej. W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, IAS w Opolu zaprzestaje ich przetwarzania odpowiednio wcześniej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w IAS w Opolu.

  8.    Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9.   W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Opolu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10.         Dane pozyskane w procesie rekrutacji nie będą podlegały profilowaniu przez IAS w Opolu.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Udostępnił: Katarzyna Wysada

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 17.02.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×