Biuro - zdjęcie 2
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
45-594 Opole ul. Firmowa 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 105957 / 09.09.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: planowania i zagospodarowania przestrzennego (praca na zastępstwo) w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi sprawy związane z uzgodnieniem warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochroną prawną ;
 • Uczestniczy w procedurze strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (sooś i ooś) w części dotyczącej form ochrony przyrody, w tym dla przedsięwzięć i dokumentów realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
 • Prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarach objętych ochrona prawną;
 • Przygotowuje informacje o środowisku na potrzeby ich udostępniana w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk;
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • podstawowa znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska;
 • podstawowa znajomość prawa dot. form ochrony przyrody;
 • podstawowa znajomość kpa;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • co najmniej podstawowa znajomość GIS;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe wyższe o profilu ochrona środowiska, leśnictwo, biologia, geografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 miesiące w administracji
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w pomieszczeniach znajdujących się na III piętrze w budynku wyposażonym w windę, jednak pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-09-26
Przewidywany czas zastępstwa do: 2023-07-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 20 września 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 105957"
na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole
lub osobiście: sekretariat pok. 4.31A (III piętro)
z dopiskiem: nabór na stanowisko inspektor ds. planowania przestrzennego (na zastępstwo)
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
77/4526248 sprawy organizacyjne
77/4526242 sprawy merytoryczne
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.09.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji do RDOŚ w Opolu

   

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - zwane dalej RODO, informuję:

  1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1, 45-594 Opole, tel.: (77) 45 26 230, fax (77) 45 26 230, adres e-mail: sekretariat.opole@rdos.gov.pl;

  2)     W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu (zwanej dalej RDOŚ
  w Opolu) został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt odbywa się telefonicznie - nr tel. (77) 45 26 249 oraz za pomocą adresu e-mail: iod.opole@rdos.gov.pl;

  3)     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o naborze, podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych to: art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

  4)     Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji;

  5)     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych w RDOŚ w Opolu;

  6)     Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim;

  7)     Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

  8)     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  9)     Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji procesu rekrutacji Pani/Pana w RDOŚ w Opolu;

  10)   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

   

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Udostępnił: Alicja Majewska

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Finansowy

Wprowadzono: 09.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×