Biuro - zdjęcie 2
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
45-331 Opole ul. płk. Witolda Pileckiego 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 92289 / 04.02.2022
Dołącz do nas jako:

oskarżyciel skarbowy

w Wieloosobowym Stanowisku Do Spraw Karnych Skarbowych
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up W służbie ojczyźnie i obywatelom. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego
 • prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu sporządzenia aktu oskarżenia, wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania bądź postanowienia o umorzeniu postępowania oraz sporządza projekty środków odwoławczych od orzeczeń w celu ich zaskarżenia oraz prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości
 • reprezentuje urząd jako oskarżyciel publiczny w postępowaniach sądowych w sprawach karnych skarbowych w celu popierania aktów oskarżenia, apelacji, wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania oraz wnioskowanie o właściwy wymiar kary
 • analizuje zawiadomienie komórek merytorycznych urzędu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego oraz instytucji zewnętrznych w celu stwierdzenia czy nie zachodzą okoliczności wyłączające prowadzenie postępowań karnych skarbowych oraz postępowań z ustawy o rachunkowości
 • prowadzi ewidencję spraw karnych skarbowych w celu właściwego obiegu dokumentacji oraz umożliwienia nadzoru nad realizacją zadań
 • przekazuje informacje do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) o wszczętych lub zakończonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa z ustawy o rachunkowości
 • współpracuje z organami dochodzenia oraz innymi organami i instytucjami w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przestępstw z ustawy o rachunkowości. Wykonuje czynności procesowe w ramach pomocy prawnej
 • realizuje obowiązki wynikające z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • sporządza sprawozdania z zakresu spraw karnych skarbowych oraz przestępstw z ustawy o rachunkowości
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w administracji publicznej lub powyżej 1 roku w organach podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych
 • Znajomość przepisów w zakresie: kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego
 • Znajomość przepisów podatkowych w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej, Ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego
Co oferujemy
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między godz. 6:30-8:00),
 • dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia),
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • „trzynaste" wynagrodzenie,
 • nagrody jubileuszowe,
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe),
 • możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego.

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca o charakterze administracyjno – biurowym,
 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 • stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • budynek dwupiętrowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych - brak wind i ułatwień do pokonywania schodów, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze,
 • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.
Dodatkowe informacje

·      W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;

·      Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Opolu);

·      Kandydaci spełniający niezbędne  wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu postępowania selekcyjnego będą powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail:

·     W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać jako „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” platformy ePUAP opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

·     Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem życiorysu/CV, listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz wskazania w liście motywacyjnym: stanowiska, komórki, jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja dotyczy;

·     Konieczność dokonania tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym.

·      Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;

·      W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.

·      Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie  określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, wprowadzonej zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2019 r., dostępnej na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;

·      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4403364 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: ias.opole@mf.gov.pl

·      UWAGA! Ze względu na wprowadzony stan epidemii, zachęca się do składania ofert drogą e-mailową. Oferty przesłane e-mailem na adres: kadry.ias.380000@mf.gov.pl powinny zawierać zeskanowane dokumenty, opatrzone czytelnymi podpisami kandydata. W tytule wiadomości e-mailowej zawierającej ofertę pracy proszę wskazać Numer BIP KPRM z dopiskiem : „oferta pracy”. O zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty e-mailem.

Ponadto rekomenduje się przesyłanie ofert pracy za pomocą platformy ePUAP, opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z występowaniem COVID -19 mogą nastąpić poważne trudności z terminowym dostarczaniem dokumentów składanych w formie papierowej. Dokonując wyboru drogi dostarczenia oferty pracy do Izby Administracji Skarbowej w Opolu, należy mieć powyższe na uwadze.

·         Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii, nabór może odbywać się częściowo lub całkowicie w formie zdalnej.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji
 • oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 14 lutego 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 92289"
na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
77 4403364
 • Dokumenty należy złożyć do: 14.02.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA  IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU

  DLA KANDYDATÓW  DO PRACY

  W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu (dalej: IAS w Opolu).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor IAS w Opolu z siedzibą przy
  ul. Ozimskiej 19, 45-057 Opole, tel. (77) 454 00 67, e-mail: sekretariat.ias.opole@mf.gov.pl.

  2. W IAS w Opolu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail iod.opole@mf.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (77) 440 32 77.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji.

  4. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeń wykonawczych. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji.

  5. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

  6. Dane osobowe, o których mowa w niniejszej zgodzie, nie będą podlegały udostępnieniu. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  7. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze do korpusu służby cywilnej. W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, IAS w Opolu zaprzestaje ich przetwarzania odpowiednio wcześniej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w IAS w Opolu.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Opolu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane pozyskane w procesie rekrutacji nie będą podlegały profilowaniu przez IAS w Opolu.                         

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Udostępnił: Agnieszka Owsiak

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny IPP

Wprowadzono: 04.02.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×