Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20
print as PDF
Ogłoszenie nr 119134 / 13.04.2023
Dołącz do nas jako:

zastępca kierownika wydziału

Do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Obsługi Urzędu
#administracja publiczna #zasoby ludzkie (sprawy kadrowe)
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kieruje pracą wydziału w zastępstwie kierownika; nadzoruje i przeprowadza nabór kandydatów w celu efektywnej obsady wolnych stanowisk korpusie służby cywilnej w WUOZ oraz koordynuje realizację zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji członków korpusu służby cywilnej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kompetencji pracowników urzędu.
 • Nadzoruje oraz organizuje pracę podległych pracowników, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu stosunku pracy, szkoleń, rekrutacji i innych projektów ZZL oraz koordynuje proces sporządzania pierwszych ocen oraz ocen okresowych pracowników.
 • Nadzoruje i koordynuje prowadzenie spraw kadrowych oraz koordynuje realizację zadań związanych z opracowywaniem założeń polityki kadrowej w WUOZ, w tym programu zarządzania zasobami ludzkimi, planów dotyczących rozwoju i wykorzystania zasobów ludzkich w urzędzie oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego; koordynuje realizację zadań związanych z opracowywaniem polityki i standardów zatrudnienia służących przeciwdziałaniu dyskryminacji.
 • Koordynuje zadania dotyczące współpracy z Szefem Służby Cywilnej Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie realizacji zadań służby cywilnej w WOUZ, w tym koordynowaniem spraw z zakresu sprawozdawczości do Szefa Służby Cywilnej.
 • Monitoruje zmiany prawa dotyczące funkcjonowania służby cywilnej w celu zapewnienia zgodności procedur naboru z obowiązującymi stanem prawnym oraz zmiany prawa pracy dotyczące stosunków pracy w celu zapewnienia zgodności procedur i poprawności umów o pracę z obowiązującymi stanem prawnym.
 • Opracowuje analizy, projekty i zestawienia zbiorcze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (dot. m.in. rekrutacji selekcji, ocen pracowniczych) w celu zapewnienia optymalnej polityki personalnej.
 • Uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami instytucji publicznych w celu wymiany dobrych praktyk z zakresu ZZL oraz informacji dotyczących funkcjonowania służby cywilnej w Polsce.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk społecznych
 • Staż pracy co najmniej 5 lat administracji publicznej
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (kształtowanie kompetencji, rekrutacja, systemy motywacyjne itp.); wiedza z zakresu prawa pracy;
 • znajomość technik rekrutacji i selekcji kandydatów;
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi; Prawo zamówień publicznych; o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi; kodeksu pracy;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe - studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub zarządzania rozwojem organizacji
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w kierowaniu zespołem
Co oferujemy
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami;
 • stabilną i ciekawą pracę;
 • miłą atmosferę pracy;
 • "trzynaste" wynagrodzenie;
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • Praca w Centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP);
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca administracyjno-biurowa,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • bariery architektoniczne: w budynku głównym jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną, drzwi masywne, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-05-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 23 kwietnia 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa - KANCELARIA

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 23.04.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator ZabytkówKontakt do inspektora ochrony danych: iod@mwkz.plCel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboruInformacje o odbiorcach danych: Komisja rekrutacyjna, pomioty upoważnione z mocy prawa w celu naboru.Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacjiUprawnienia:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Podstawa prawna przetwarzania danych:art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Jurczak

Komórka organizacyjna: Wydział Obsługi Urzędu

Wprowadzono: 13.04.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×