Biuro - zdjęcie 18 - kołonotatnik
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100
print as PDF
Ogłoszenie nr 99983 / 03.06.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: budżetu i finansów w Wydziale Ekonomiczno-Organizacyjnym Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • opracowuje i koordynuje prace (zgodnie z właściwością Biura) w zakresie przygotowania materiałów związanych z planowaniem budżetu w Straży Granicznej na dany rok (tj.m.in. plany rzeczowe zadań, projekt budżetu, projekt budżetu zadaniowego)
 • opracowuje projekt rocznego Planu Zamówień Publicznych oraz Planu Rzeczowo - Finansowego Biura w celu przekazania informacji do opracowywanego przez Biuro Finansów KGSG projektu Planu Zamówień Publicznych oraz projektu Planu Rzeczowo – Finansowego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz bieżące ich aktualizowanie
 • opracowuje i koordynje prace w zakresie przygotowania materiałów sprawozdawczych – zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym przez głównego księgowego KGSG – dotyczących analizy wykonania budżetu przez Biuro (po zakończeniu kwartalnych okresów sprawozdawczych) – w celu dostarczenia informacji do Biura Finansów KGSG
 • rozdysponowuje limit finansowy Biura zgodnie z zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Straży Granicznej korektami budżetu SG w układzie paragrafowym i zadaniowym oraz w związku z przesunięciami własnymi Biura w celu dostarczenia aktualnej informacji dla poszczególnych Wydziałów oraz zwrotnie do Biura Finansów KGSG (wg klasyfikacji analitycznej i budżetu zadaniowego) celem ujęcia w ewidencji księgowej prowadzonej przez BF KGSG
 • przygotowuje niezbędne materiały i informacje analityczne dotyczące działalności finansowej Biura w celu dostarczenia aktualnej informacji do Biura Finansów KGSG
 • opracowuje – po zakończeniu kwartalnych okresów sprawozdawczych – zestawienia zaangażowania wydatków budżetowych Biura w celu dostarczenia aktualnej informacji do Biura Finansów KGSG
 • opracowuje informacje dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej, zgodnie z właściwością Wydziału, w części dotyczącej przedsięwzięć finansowo - budżetowych w celu dostarczenia aktualnych materiałów w tym zakresie Kierownictwu Biura
 • opracowuje wnioski o korektę limitu finansowego Biura w celu zapewnienia środków na realizację procesu zaopatrywania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w administracji państwowej
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów: finansowych, kontroli zarządczej oraz przepisów w tym zakresie
 • obsługa komputera w środowisku WINDOWS (WORD, EXCEL)
 • obsługa podstawowych urządzeń biurowych (fax, kopiarka, niszczarka itp.)
 • umiejętność: pracy w zespole, skutecznego komunikowania się, dyspozycyjność, odporność na stres, selekcji informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata na stanowisku do spraw finansów i budżetu
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-        praca samodzielna biurowo-administracyjna,

-        praca w siedzibie urzędu,

-        stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-        stałe godziny pracy (8.15-16.15),

-        dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,

-        stanowisko zlokalizowane jest na II piętrze budynku,

-        infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda,

-        budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, jednakże są ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się ze względu na występowanie  drzwi z samozamykaczami na korytarzach,

-        praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

-        praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,

-        narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner,

-        pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

-        brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

UWAGA!

LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS (CV) ORAZ WSZYSTKIE WYMAGANE OŚWIADCZENIA NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.

Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

W PRZYPADKU APLIKOWANIA DO KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA KILKA STANOWISK JEDNOCZEŚNIE, NALEŻY ZŁOŻYC ODRĘBNY KOMPLET DOKUMENTÓW NA KAŻDE OGŁOSZENIE.

 • Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
  http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
 • Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
  - świadectwa pracy/służby,
  - zaświadczenia o zatrudnieniu,
  - zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
  - zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
  - referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
  - zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 3300 zł netto + dodatek za wysługę lat.
 • Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego.
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.
 • Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:

http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna, test wyboru.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów, np.: referencje, certyfikaty.
calendar icon

Aplikuj

do 18 czerwca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 99983"
na adres:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem „oferta pracy - starszy specjalista w BTiZ KGSG oraz numer ogłoszenia"

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.06.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Główny Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Brak
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Przemysław Andrzejewski

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 03.06.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×