Biuro - zdjęcie 2
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
00-463 Warszawa Podchorążych 38
print as PDF
Ogłoszenie nr 99839 / 31.05.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

w Wydziale Spraw Osobowych
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi sprawy wynikające z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Komendy, w tym: zawiera, zmienia oraz rozwiązuje stosunek pracy, prowadzi akta osobowe i bazy danych pracowników Komendy w systemie informatycznym, zgłasza pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustala uprawnienia pracowników do: dodatków za wieloletnią pracę, emerytur, odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych, wypłat z funduszu nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, związanych z rodzicielstwem; wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu; prowadzi rejestr wydawanych legitymacji służbowych; załatwia skargi i zażalenia wynikające ze stosunku pracy; nadzoruje przestrzegania przez pracowników Komendy dyscypliny pracy
 • Koordynuje proces przeprowadzania ocen członków korpusu służby cywilnej oraz gromadzi dokumentację związaną z ocenami okresowymi członków korpusu służby cywilnej
 • Prowadzi sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia, w tym: sporządza sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prowadzi analizy z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń
 • Prowadzi sprawy w zakresie etatyzacji w Komendzie
 • Archiwizuje dokumenty
 • Obsługuje Pracowniczy Plan Kapitałowy
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe w realizowaniu zadań z zakresu spraw kadrowych
 • Znajomość Kodeksu pracy
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu prawa pracy/administracji/zarządzania zasobami ludzkimi
 • Staż pracy co najmniej 1 rok w służbie cywilnej
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, Power Point) oraz programów kadrowych
 • Kompetencje miękkie: (umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, rzetelność, sumienność)
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym na parterze w nie przystosowanym obiekcie. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Możliwe wyjazdy służbowe (na seminaria, konferencje, ćwiczenia itp.), wystąpienia publiczne, reprezentacja wydziału podczas różnych wydarzeń, dyspozycyjność.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.

List motywacyjny i CV muszą być opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem kandydata.

Na kopercie i liście motywacyjnym proszę dopisać: BK – starszy specjalista ogłoszenie nr…..

 

Proponowane wynagrodzenie: mnożnik kwoty bazowej (2,000 - 2,397) + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

Wyniki poszczególnych etapów niniejszego naboru będą dostępne na stronie Komendy Głównej PSP w zakładce „Wyniki naborów” pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kgpsp/praca-nabory.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od wyłonienia kandydata do zatrudnienia.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Proces naboru składa się z trzech etapów:

·       weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,

·       testu wiedzy,

·       rozmowy kwalifikacyjnej.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-07-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 17 czerwca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 99839"
na adres:
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
   Biuro Kadr
   ul. Podchorążych 38
   00-463 Warszawa
lub składać osobiście:
   w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,
w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy: 8.15 do 16.15.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Wydział Spraw Osobowych, Biuro Kadr KG PSP 22 523 30 25
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.06.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  1.    Administratorem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22 523-39-00, fax. 22 523-30-16, e-mail: komendant@kgpsp.gov.pl

  2.    W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (dalej: KGPSP) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: tel. 22 523-33-69, fax. 22 523-30-16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

  3.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w KG PSP.

  4.    Dane osobowe, które są zbierane od Pana/Pani to: imię (imiona) nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Pana/Panią, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  5.    Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

  - art. 221 § 1 pkt 4-6 Kodeksu pracy w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  - art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO; .

  6.    Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. BIP KPRM).

  7.    Pana/Pani dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  8.    Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru.

  9.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  10. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KG PSP w Warszawie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Udostępnił: Oliwia Ślęczkowska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr

Wprowadzono: 31.05.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×