Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 79361 / 08.06.2021
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: komunikacji w Wydziale Komunikacji, Departamentu Informacji i Promocji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Monitoruje obecność problematyki oświaty i nauki w środkach masowego przekazu, w tym w prasie, radiu i telewizji oraz w Internecie, mediach społecznościowych, forach internetowych. Przygotowuje zestawienia dotyczące najważniejszych tematów podejmowanych w mediach w celu szybkiego reagowania na informacje prasowe. Zapewnia codzienny przegląd prasy. Współpracuje z rzecznikiem prasowym ministerstwa.
 • Przygotowuje projekty tekstów informacyjnych na stronę internetową Ministerstwa.
 • Współpracuje z innymi departamentami urzędu w zakresie organizacji wydarzeń medialnych i merytorycznych oraz uczestniczy w przygotowaniach konferencji prasowych członków Kierownictwa Ministerstwa, w tym przygotowuje projekty komunikatów prasowych, fotografuje, przygotowuje materiały dla dziennikarzy, zaproszenia dla mediów itp.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na pytania dziennikarzy.
 • Współpracuje z jednostkami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań informacyjnych, z tym zbiera informacje na temat realizowanych działań oraz wydarzeń istotnych z punktu widzenia kreowania polityki informacyjnej ministerstwa.
 • Przygotowuje i redaguje wpisy do mediów społecznościowych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze komunikacji społecznej, w mediach, redakcji tekstów, obsługi mediów społecznościowych
 • umiejętność redagowania i korekty tekstów
 • znajomość ustawy o systemie oświaty
 • znajomość ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość ustawy prawo prasowe
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • umiejętność przygotowywania przeglądu prasy
 • umiejętność obsługi sprzętu foto/wideo
 • współpraca, komunikacja, kreatywność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • 1 rok doświadczenie zawodowe dziennikarskie
 • przeszkolenie z zakresu redakcji lub korekty tekstów
 • znajomość zagadnień dot. promocji i marketingu
 • samodzielność i inicjatywa
Co oferujemy
 • ruchomy czas pracy
 • indywidualny rozkład czasu pracy
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „trzynaste” wynagrodzenie
 • pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
 • możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • stołówkę pracowniczą
 • karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia)
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • dobrą lokalizację
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • miłą atmosferę pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce
parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania
stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEiN w zakładce: Praca:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/praca
Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części
„DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie
wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione
i podpisane).
Kandydat, którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru
dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.
Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale stanowią
potwierdzenie spełniania wymagań dodatkowych.
Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w
oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów
biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy - Wzory oświadczeń do naboru https://www.gov.pl/web/edukacjai-
nauka/wzory-oswiadczen-do-naboru W tej samej zakładce dostępne są wzory oświadczeń do naboru.
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu
ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.
W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie
tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku
nieposiadania e-maila - telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia
oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie skrzynki e-mailowej
w tym tzw. SPAMU.
W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-CoV-2 (COVID-19), możliwe jest przeprowadzenie kolejnych etapów naboru w sposób zdalny (online) w ramach wideokonferencji. Aplikowanie na ww. stanowisko oznacza akceptację takiej formy
selekcji kandydatów.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego
stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.
Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany o ogłoszeniu (aplikacje wysyłane na adres e-mail pracownika wskazanego
do kontaktu, innych pracowników lub IOD, nie będą rozpatrywane).

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- weryfikacja formalna
- możliwość przeprowadzenia testu wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna (on-line)

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji społecznej, w mediach, redakcji tekstów, obsługi mediów społecznościowych czyli: kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających pełen wymagany okres i wymagany obszar zatrudnienia (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje - w razie potrzeby uzupełnione opisami stanowisk czy zakresami czynności)
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (lub oświadczenie o tej znajomości)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane przeszkolenie z zakresu redakcji lub korekty tekstów
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 roczne doświadczenie zawodowe dziennikarskie
calendar icon

Aplikuj

do 18 czerwca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Biuro Dyrektora Generalnego
Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
(KONIECZNIE z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - starszy specjalista DIP/WK/2 (A1)”)
Polecamy aplikowanie przez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej)
lub na adres: nabory@mein.gov.pl
(KONIECZNIE z dopiskiem w tytule e-maila oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - starszy specjalista DIP/WK/2 (A1)”)
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
+48 22 529 27 35
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.06.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru
  podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
  Administrator danych i kontakt do niego:
  Minister Edukacji i Nauki ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa
  Kontakt do inspektora ochrony danych:
  Z inspektorem możesz się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektorMEiN@mein.gov.pl
  Cel przetwarzania danych:
  Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
  Informacje o odbiorcach danych: Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  Okres przechowywania danych:
  Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (w tym na stanowisko pracy w służbie cywilnej - z
  uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający
  z przepisów o archiwizacji.
  Uprawnienia:
  Masz prawo do:
  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) do usunięcia danych osobowych;
  – w zakresie określonym przepisami prawa.
  Żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2) art. 221 Kodeksu pracy, art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  art. 1 ust. 2 pkt 2 i art. 3 b ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawa z dnia 14 lipca
  1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
  Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej jest dobrowolne,
  jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz do podjęcia działań na
  żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  Podanie danych osobowych innych niż szczególne kategorie danych osobowych, w zakresie szerszym, niż jest to wymagane
  przepisami prawa, zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
  Podanie danych osobowych obejmujących szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
  będzie wiązało się z koniecznością wyrażenia wyraźnej zgody na ich przetwarzanie, w formie oświadczenia.
  Inne informacje:
  Podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
  Fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na
  przetwarzanie podanych danych.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Udostępnił: Joanna Borkowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 08.06.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×