Biuro - zdjęcie 2
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100
print as PDF
Ogłoszenie nr 78145 / 17.05.2021
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych w Biurze Łączności i Informatyki, Wydział Ewidencji i Serwisu, Sekcja Ewidencyjno - Magazynowa
#IT
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • ewidencjonuje środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne, będące własnością Komendy Głównej Straży Granicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w książkach ewidencji sprzętu oraz w programach dopuszczonych do używania w KGSG, w celu umożliwienia prawidłowego gospodarowania rzeczowymi aktywami majątku w Straży Granicznej;
 • przygotowuje kwartalne informacje w zakresie pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do opracowania sprawozdania na potrzeby BF KGSG, w celu uzgodnienia poprawności rejestracji ewidencji w zakresie wartościowym;
 • uzgadnia kwartalne stany ewidencyjne w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Wydziału Ewidencji i Serwisu ze stanami ewidencyjnymi innej wewnętrznej komórki organizacyjnej BŁiI odpowiedzialnej za wydanie mienia na użytkownika końcowego, uzgadniania dowody obrotu materiałowego z innymi jednostkami organizacyjnymi SG oraz uzgadnia z Biurem Finansów zgodności wartościowej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, celem zachowania nadzoru nad ewidencjonowanym mieniem;
 • terminowo sporządza dokumenty księgowe, obrotu materiałowego, ewidencjonuje je oraz księguje, zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu udokumentowania zdarzeń gospodarczych w obszarze obrotu składnikami mienia;
 • prowadzi rejestry sprzętu obcego i przekazuje dokumentację właściwemu merytorycznie użytkownikowi BŁiI KGSG, w celu udokumentowania wydania sprzętu na użytkownika oraz koordynuje proces uzgadniania stanów przez odpowiednie osoby odpowiedzialne za gospodarowanie mieniem obcym z zewnętrznymi podmiotami użyczającymi;
 • prowadzi rejestr dowodów materiałowych oraz przestrzega prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych, materiałowych w celu kontroli dokumentów wchodzących i wychodzących z Biura.
 • sporządza sprawozdania roczne o stanie i ruchu środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu dostarczenia danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego KGSG;
 • przygotowuje dokumentację ewidencyjną oraz wycenia składniki mienia w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji mienia będącego w zarządzie BŁil KGSG.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w prowadzeniu ewidencji składników majątku,
 • szczególne uprawnienia: pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: kreatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność w podejmowaniu decyzji, znajomość przepisów dotyczących zasad rachunkowości, podatku dochodowego od osób prawnych, biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office), odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe specjalizacja - księgowość, finanse publiczne, rachunkowość,
 • inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: znajomość przepisów dot. ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach problemowych
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca biurowa,

- stres związany z obsługą użytkowników.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- praca w pomieszczeniu biurowym,

- praca w godzinach 8.15-16.15,

- oświetlenie naturalne i sztuczne,

- praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

- obsługa urządzeń biurowych (faks, telefon i skaner, niszczarki dokumentów),

-budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych -  brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

UWAGA!

LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS (CV) ORAZ WSZYSTKIE WYMAGANE OŚWIADCZENIA NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.

Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

W PRZYPADKU APLIKOWANIA DO KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA KILKA STANOWISK JEDNOCZESNIE NALEŻY ZŁOŻYC ODRĘBNY KOMPLET DOKUMENTÓW NA KAŻDE OGŁOSZENIE.

Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,

- zaświadczenia o zatrudnieniu,

- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach   umów cywilnoprawnych,

- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
 referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,

- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.

 

wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2400 zł netto + dodatek za wysługę lat,
dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonychw ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje np.: świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji lub uprawnień, referencje.
calendar icon

Aplikuj

do 31 maja 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 78145"
na adres:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem „oferta pracy – Starszy Specjalista BŁiI KGSG oraz numer ogłoszenia”

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Główny Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100 02-514 Warszawa
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej Al. Niepodległości 100 02-514 Warszawa
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: brak
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Ewa Borowska

Komórka organizacyjna: WOiN BKiSZ

Wprowadzono: 17.05.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×