Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
00-507 Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5
print as PDF
Ogłoszenie nr 72790 / 31.12.2020
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: analiz rynku pracy w Departamencie Analiz Gospodarczych
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up „Pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski. Odpowiadamy za działy adm. rządowej: budownictwo, planowanie i zagosp. przestrzenne, mieszkalnictwo, gospodarka, turystyka oraz praca." quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi analizy społeczno-gospodarcze na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/polityk oraz wsparcia procesów decyzyjnych Ministerstwa, m.in. w zakresie rynku pracy, w szczególności w obszarze zatrudnienia (wielkości i struktury popytu i podaży na rynku pracy), wysokości i struktury wynagrodzeń oraz kosztów pracy, z uwzględnieniem charakterystyk społeczno-ekonomicznych ludności oraz struktury zawodów, w tym: identyfikuje problemy, zagrożenia, uwarunkowania, etc.; gromadzi dane/ zamawia ekspertyzy; aktualizuje dane; zestawia, wizualizuje dane (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.); analizuje zgromadzone dane, wnioskuje; formułuje raporty/ rekomendacje/ informacje; konsultuje raporty/ rekomendacje
 • przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne, w szczególności w zakresie współpracy w procesie zarządzania politykami gospodarczo-społecznymi w UE i OECD, w tym: przygotowuje zakres merytoryczny/ treść merytoryczną; przygotowuje tezy, prezentacje, artykuły, notatki etc.
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, w szczególności pod względem ich wpływu na rynek pracy, w tym: opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych lub ich części oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem
 • realizuje badania (realizowane wewnętrznie lub zewnętrznie), w tym: zapewnia/ gromadzi dane niezbędne do realizacji badania; prowadzi bieżącą współpracę z wykonawcą badania; weryfikuje raport końcowy z badania
 • prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa, w tym: współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi; bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.); dokonuje wymiany informacji (m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich, w tym: prowadzi konsultacje; gromadzi materiały; przygotowuje odpowiedzi
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wykonywaniem analiz społeczno-gospodarczych (jakościowych i/lub ilościowych)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość zagadnień z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego
 • znajomość bieżących wyzwań rynku pracy w Polsce
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
 • gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych i studiów podyplomowych)
 • trzynaste wynagrodzenie
 • atrakcyjny pakiet socjalny: bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit
 • stojaki na rowery na terenie urzędu
 • stołówka pracownicza
 • praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP)
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 • praca w pokoju wieloosobowym
 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
Dodatkowe informacje
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu.
 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.
 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. weryfikacja formalna ofert kandydatów - etap obligatoryjny.
2. rozmowa kwalifikacyjna – etap obligatoryjny.

W zależności od wymagań określonych w ogłoszeniu możliwe są jeszcze dodatkowe etapy naboru. W procesie selekcji kandydatów stosujemy narzędzia takie jak: próbki pracy, sprawdzian wiedzy/ umiejętności w formie testu, pracy pisemnej, sprawdzian znajomości języka obcego, itp.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 18 stycznia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Biuro Dyrektora Generalnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DAG_116

Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
(dokumenty można przynieść lub wysłać)

Aplikacje można również składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mr.gov.pl
z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DAG_116
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
w zakresie merytor. tel. (22) 461 62 76, w zakresie przebiegu procesu rekrut. tel. (22) 411 99 49
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.01.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe - klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 411 98 99, 22 411 98 55.


  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mr.gov.pl


  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw.


  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej.


  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).


  6. Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w  miejscu  powszechnie  dostępnym  w  siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


  7. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru.


  8. Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).


  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.


  10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


  11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.


  12. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


  13. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Udostępnił: Marta Woźniak

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 31.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×