Biuro - zdjęcie 2
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
00-926 Warszawa Wspólna 2/4
print as PDF
Ogłoszenie nr 72119 / 10.12.2020
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: finansowo-księgowych w Wydziale Budżetowo-Księgowym w Biurze Dyrektora Generalnego
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy operacji gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym poprzez dekretację dowodów księgowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont
 • Uzgadnianie obrotów kont analitycznych z kontami syntetycznymi oraz uzgadnianie poniesionych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z kosztami
 • Analiza obrotów i sald kont rozrachunkowych, tj. zespołu „2” oraz ustalanie wysokości należności i zobowiązań Urzędu
 • Ewidencja księgowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz uzgadnianie wartości księgowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych KŚT ze stanami w księgach inwentarzowych
 • Ewidencja umorzeń i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Wycena i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych
 • Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem oraz rozliczaniem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sporządzanie deklaracji do PFRON
 • Sporządzanie not księgowych z wynagrodzeń i innych świadczeń na podstawie prowadzonego rejestru z list płac z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej
 • Dokonywanie wypłat pomocy pieniężnej kombatantom oraz świadczeń i pomocy pieniężnej działaczom opozycji antykomunistycznej na podstawie zatwierdzonych dowodów księgowych przez osoby do tego uprawnione poprzez import przelewów do systemu bankowości elektronicznej w celu terminowego zapewnienia beneficjentom należnej pomocy
 • Współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie wydatkowania środków budżetowych oraz ich zwrotów (między innymi: dotacje celowe, świadczenia i pomoc pieniężna dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz pomoc pieniężna dla kombatantów i innych osób uprawnionych)
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne lub studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i podatków
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń z niej wynikających
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustaw, które realizuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanychmiędzy innymi: o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.
 • Umiejętności analityczne
 • Rzetelność i terminowość
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów finansowo-księgowych i MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne o specjalności rachunkowość i finanse
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości w administracji publicznej
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - Stanowisko administracyjno-biurowe, praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Proponowane wynagrodzenie ok 5000 zł brutto ogółem

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzajacego spełnienie wymogu dodatkowego
calendar icon

Aplikuj

do 31 grudnia 2020

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 72119"
na adres:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 - 926 Warszawa
Z dopiskiem „starszy specjalista ds. finansowo-księgowych”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 336 77 81(80,82)
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Udostępnił: Teresa Murawska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 10.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×