Biuro - zdjęcie 2
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94
print as PDF
Ogłoszenie nr 71956 / 05.12.2020
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: rozliczeń i windykacji Wydział Rozliczeń i Windykacji, Biuro Finansowe,
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Zgłasza do komórki finansowej GITD przypis należności pieniężnych pozostających we właściwości Wydziału Rozliczeń i Windykacji oraz przekazuje wszelkie informacje, mające wpływ na zmianę wysokości bądź wymagalności zgłoszonego przypisu;
 • Ewidencjonuje i rozlicza należności pozostające we właściwości Wydziału Rozliczeń i Windykacji;
 • Prowadzi czynności przed egzekucyjne i prowadzi czynności dochodzeniowe należności pieniężnych pozostających we właściwości Wydziału Rozliczeń i Windykacji w trybie egzekucji administracyjnej lub sądowej oraz po ogłoszeniu upadłości i restrukturyzacji;
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające i odwoławcze oraz aktualizuje wnioski o wszczęcie egzekucji;
 • Sporządza projekty pism i rozstrzygnięć podejmowanych w przedmiocie wnoszonych od osób zobowiązanych środków zaskarżenia na prowadzone postępowania egzekucyjne;
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi GITD w zakresie prowadzonych postępowań;
 • Koresponduje z osobami zobowiązanymi, organami egzekucyjnymi oraz innymi organami państwowymi w zakresie prowadzonych przez Wydziału Rozliczeń i Windykacji spraw;
 • Sporządza wkład do sprawozdań, spraw wynikających ze skarg oraz ponagleń na bezczynność i przewlekłość organu w sprawach należących do właściwości rzeczowej WRW.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej
 • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym; ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym Inspekcji Transportu Drogowego; ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; ustawa Ordynacja podatkowa; ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawa Kodeks postępowania cywilnego; ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie dotyczącym postępowania mandatowego; Kodeks wykroczeń w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym; ustawy Kodeks karny w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym; ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; ustawa o kosztach komorniczych; ustawa o komornikach sądowych; Kodeks Spółek Handlowych; prawa upadłościowego; prawa restrukturyzacyjnego; przepisy unijne w zakresie dochodzenia należności, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i umowy m. narodowe w zakresie dochodzenia należności; przepisy wykonawcze do ww. aktów.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • Kompetencje: komunikatywność, negocjowanie, organizacja pracy własnej, współpraca w zespole, sumienność, samodzielność, kreatywność, rzetelność, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej przy prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych w zakresie dochodzenia pieniężnych należności publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura
w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18º Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Dodatkowe informacje

Oferujemy:

 • stabilną pracę, rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, współpracę z ekspertami;
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie;
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez możliwość indywidualnie określonego czasu pracy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynaste wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe;
 • nagrody – w zależności od wyników pracy;
 • różnorodne szkolenia, refundację nauki języka obcego i studiów;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • pakiet socjalny, w tym: kartę MultiSport, dofinansowanie wypoczynku, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie; korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://bip.gitd.gov.pl/praca/dokumenty-do-pobrania/.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

W trakcie naboru stosowane są następujące techniki i metody:

·           weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

·           weryfikacja wiedzy,

·           weryfikacja umiejętności,

·           rozmowa kwalifikacyjna.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 15 grudnia 2020

na adres:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie i w CV: BDG.110.96.2020.1597

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 15.12.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem: https://bip.gitd.gov.pl/praca/oferty-pracy/dane-osobowe-klauzula-informacyjna/

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Udostępnił: Ewa Suchorzebrska-Bębenek

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Kadr i Rekrutacji

Wprowadzono: 05.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×