Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
00-918 Warszawa al. J. Ch. Szucha 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 71218 / 17.11.2020
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli Instytucjonalnej, w Biurze Kontroli
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Uczestniczy w planowaniu działań kontrolnych Ministerstwa, uczestniczy w działaniach przygotowawczych do kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych oraz kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez MEN, prowadzonych przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa. Przygotowuje upoważnienia do kontroli.
 • Analizuje dokumenty pokontrolne z kontroli prowadzonych w MEN przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz inne organy kontroli, przekazuje wnioski i zalecenia pokontrolne do komórek organizacyjnych MEN i uzyskuje informacje o sposobie ich realizacji celem przekazania właściwym organom kontrolnym. Zapewnia bieżącą obsługę kontroli prowadzonych w MEN przez zewnętrzne organy kontrolne.
 • Sporządza informacje dotyczące kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontroli, w tym informacje o stanie realizacji wniosków wydanych przez te organy, przygotowuje sprawozdania z działalności kontrolnej Ministerstwa.
 • Wspomaga działania kontrolne realizowane przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa w jednostkach podległych i nadzorowanych oraz podmiotach zewnętrznych realizujących zadania publiczne z obszaru oświaty i wychowania, współuczestniczy w przygotowaniu dokumentacji pokontrolnej.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych w realizacji zadań z zakresu kontroli.
 • znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość przepisów ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli w zakresie postępowania kontrolnego
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych oraz załatwiania skarg i wniosków
 • znajomość zasad służby cywilnej (podstawowe zasady funkcjonowania służby cywilnej)
 • argumentowanie
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność współpracy
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • powyżej dwóch lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w realizacji zadań z zakresu kontroli/audytu.
 • studia podyplomowe w zakresie kontroli lub audytu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • samodzielność
Co oferujemy
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ok. 4267 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,1
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „trzynaste” wynagrodzenie
 • pakiet szkoleń, możliwość refundacji/dofinansowania kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • dobrą lokalizację
 • miłą atmosferę pracy
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań: 

- zagrożenie korupcją

- reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie oruganizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

- praca administracyjno- biurowa,

- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,

- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego/stażu pracy muszą potwierdzać zamknięty okres (np. świadectwo pracy – w przypadku zakończonego stosunku pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy nadal trwa lub zaświadczenie o odbyciu praktyki/stażu/umowa zlecenie). Dokumentem potwierdzającym wymagany obszar zatrudnienia jest np. zakres obowiązków czy opis stanowiska pracy.
 • Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń dla kandydatów, które znajduje się pod ogłoszeniem.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • ocena formalna ofert
 • ocena merytoryczna ofert
 • rozmowa kwalifikacyjna

Nabór może zostać przeprowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • kopie dokumentów potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie kontroli lub audytu
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadanie powyżej dwóch lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w realizacji zadań z zakresu kontroli/audytu.
calendar icon

Aplikuj

do 1 grudnia 2020

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25 pok. 124
00-918 Warszawa
Dokumentacja powinna zawierać następującą informację: "oferta pracy BK/WKI/StS/4"

lub drogą mailową:
nabory@men.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22-34-74-244 lub 22-34-74-852
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 01.12.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze
  • Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:
  - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Udostępnił: Natalia Marozas

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjne

Wprowadzono: 17.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×