Warszawa - panorama
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
00-918 Warszawa al. Szucha 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 133592 / 10.02.2024
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego
#administracja publiczna #zamówienia publiczne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wykonuje czynności związane z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych (finansowanych zarówno z budżetu państwa jak i w ramach środków europejskich), uczestniczy w pracach komisji przetargowych (funkcja sekretarza komisji przetargowej), czuwa nad przestrzeganiem procedur oraz prawidłowością wykonywanych czynności.
 • Kompletuje, porządkuje i właściwie przechowuje dokumentację związaną z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego wypełniając przesłanki wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (postępowania o udzielenia zamówień publicznych finansowanych zarówno z budżetu państwa, jak i w ramach środków europejskich).
 • Sporządza stanowiska (opinie) dotyczące wniosków o udzielenie zamówienia publicznego (w tym wniosków finansowanych ze środków europejskich), pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zarządzeń Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie udzielania zamówień publicznych.
 • Przygotowuje projekty opinii Ministra, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, w formie kart informacyjnych dokumentów rządowych związanych z prawem zamówień publicznych, w tym przygotowuje pisma zgłaszające uwagi do przesłanych dokumentów rządowych.
 • Prowadzi rejestr zamówień publicznych oraz rejestr zakupów.
 • Przygotowuje dane w związku z wpływającymi do ministerstwa wnioskami o udostępnienie informacji publicznej z zakresu zamówień publicznych.
 • Przygotowuje dane niezbędne do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach celem przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych i dane niezbędne do przekazania do organów kontrolnych i audytu oraz odpowiedzi na interpelacje.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość prawa europejskiego związanego z obszarem zamówień publicznych
 • znajomość Kodeksu cywilnego (w zakresie umów)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • rzetelność
 • współpraca
 • komunikacja
 • samodzielność i inicjatywa
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
Co oferujemy
 • ruchomy czas pracy
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego
  stażu pracy
 • „trzynaste” wynagrodzenie
 • pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
 • stołówka pracownicza
 • karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia)
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dobrą lokalizację
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu miłą atmosferę pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Zagrożenie korupcją.

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Dodatkowe informacje
 • Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEN w zakładce:
  Praca: https://www.gov.pl/web/edukacja/praca-w-men
  Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części
  „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminiewskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione i podpisane).
  Kandydat, którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu
  naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.
  Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale stanowią potwierdzenie spełniania wymagań dodatkowych.
  Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w
  oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów
  biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy - Wzory oświadczeń do naboru
  https://www.gov.pl/web/edukacja/wzory-oswiadczen-do-naboru.
  W przypadku kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię
  dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz
  pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.
  W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o
  załączenie tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
  Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a w
  przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie skrzynki e-mailowej w tym tzw. SPAMU.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
  wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
  etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.
  Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany o ogłoszeniu (aplikacje wysyłane na adres e-mail pracownika
  wskazanego do kontaktu, innych pracowników lub IOD, nie będą rozpatrywane).
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna
 • test wiedzy 
 • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów potwierdzających studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
calendar icon

Aplikuj

do 20 lutego 2024

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa
(KONIECZNIE z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - starszy specjalista BDG/WZP/STS/4-5)
Polecamy aplikowanie przez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej)
lub na adres: nabory_edukacja@men.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22-34-74-852
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2024
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego:

  Minister Edukacji Narodowej ul. Al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

  Kontakt do inspektora ochrony danych:

  Z inspektorem możesz się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

  Cel przetwarzania danych:

  Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  Informacje o odbiorcach danych:

  Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz zapewniające obsługę informatyczną administratora.

  Okres przechowywania danych:

  Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (w tym na stanowisko pracy w służbie cywilnej – z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia:

  Masz prawo do:

  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) do usunięcia danych osobowych;

  – w zakresie określonym przepisami prawa.

  Żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;

  6) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  2) art. 22[1] Kodeksu pracy, art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

  art. 1 ust. 2 pkt 2 i art. 3 b ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

  Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej jest

  niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  Podanie danych osobowych, w zakresie szerszym, niż jest to wymagane przepisami prawa, zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

  Podanie danych osobowych obejmujących szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, będzie wiązało się z koniecznością wyrażenia wyraźnej zgody na ich przetwarzanie, w formie oświadczenia.

  Inne informacje:

  Podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też stosowane profilowanie.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Orłowicz

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 10.02.2024

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×