Warszawa - panorama
Główny Urząd Miar w Warszawie
00-139 Warszawa Elektoralna 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 126159 / 29.08.2023
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: obsługi prawnej w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego
#administracja publiczna #metrologia #prawo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up MIERZYMY W PRZYSZŁOŚĆ quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Współdziała w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty decyzji administracyjnych i postanowień oraz projekty wezwań i innych pism sporządzanych w toku postępowania administracyjnego.
 • Sporządza opinie prawne w sprawach zleconych przez przełożonego.
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym inne sprawy zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu.
 • Opiniuje projekty odpowiedzi na pisma podmiotów zewnętrznych w przedmiocie pisemnych interpretacji przepisów prawa z zakresu działalności Prezesa Urzędu.
 • Opiniuje i bierze udział w przygotowywaniu projektów aktów wewnętrznych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej podmiotów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość: ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Prawo o miarach i ustawy o tachografach oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów, pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość Zasad techniki prawodawczej
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Stołówka pracownicza
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę - w dynamicznie rozwijającej się krajowej instytucji metrologicznej
 • Otwarte i przyjazne środowisko pracy
 • Dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych
 • Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką
 • Możliwość wykupienia karty MultiSport
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Deklaracją dostępności Głównego Urzędu Miar.

Jeżeli masz jakieś specjalne potrzeby, jesteś osobą z niepełnosprawnością, poinformują nas o tym i wskaż usługę, której potrzebujesz w trakcie prowadzonego naboru np.:

 • preferowany kontakt mailowy,
 • powiększony tekst,
 • zwiększony czas poszczególnych metod i technik naboru,
 • tłumacz języka migowego,
 • wsparcie asystenta osoby niewidomej (posiadam własnego asystenta/potrzebuję wsparcia asystenta z urzędu),
 • wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością fizyczną (posiadam własnego asystenta/potrzebuję wsparcia asystenta z urzędu),
 • wsparcie psa asystującego itp.

Informację o szczególnych potrzebach zamieść w dokumentach aplikacyjnych lub prześlij na adres rekrutacja@gum.gov.pl.

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją.

W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM".

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
 • rozmowa kwalifikacyjna

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem dot. zasad rekrutacji w Głównym Urzędzie Miar "Rekrutacja w GUM krok po kroku".

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
calendar icon

Aplikuj

do 12 września 2023

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 126159"
na adres:
Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 581 90 61
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 12.09.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Miar reprezentowany przez Dyrektora Generalnego GUM. 

  2. Kontakt z Administratorem danych

  Z administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się telefonicznie pod numerem: (22) 581 93 99, osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gum@gum.gov.pl

  3. Inspektor ochrony danych

  Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@gum.gov.pl

  4. Cel przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu:

  - przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej,

  - realizacji obowiązków prawnych, w tym realizacji prawa do informacji publicznej,

  - archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej oraz przepisami ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, a także przepisami ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W zakresie danych, które wskazane zostaną przez Państwa w przesłanych dokumentach, a których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  6. Okres przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez czas określony w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  7. Odbiorcy danych

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. Ponadto Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska stanowić będą informację publiczną (art. 29 ustawy o służbie cywilnej), a jeżeli zostanie Pani/Pan wybrany w naborze, to dane te wraz z miejscem zamieszkania opublikowane zostaną w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej (art. 31 ustawy o służbie cywilnej).

  8. Uprawnienia

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed takim wycofaniem.

  9. Prawo do skargi do organu nadzorczego

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że niezgodnie z prawem przetwarzamy dane osobowe.

  10. Obowiązek podania danych

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy lub przepisów ustawy o służbie cywilnej jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Urząd Miar w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Radziwonka

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 29.08.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×