KPRM - budynek
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 124492 / 25.07.2023
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: specjalnego transportu lotniczego, obsługi podróży służbowych rejsowym transportem lotniczym i kolejowym oraz rozliczeń finansowo-księgowych w Zespole Transportu Lotniczego, Biuro Dyrektora Generalnego
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizuje zadania związane z organizacją w KPRM lotów specjalnym transportem lotniczym Prezesa Rady Ministrów i innych upoważnionych osób, a także stale monitoruje planowane loty, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie z wyłączeniem zapisów art. 4 ust 3 i 4 ustawy, Zarządzenia Szefa KPRM w sprawie organizacji transportu lotniczego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także innych dokumentów i umów w tym zakresie (m.in. Instrukcji organizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie w Siłach Zbrojnych RP, decyzji nr 7/MON w sprawie trybu wykorzystania wojskowych transportowych statków powietrznych przez dysponentów limitu nalotu, Porozumienia ws. zasad wykonywania lotów z najważniejszymi osobami w państwie, umów czarteru lotniczego) oraz organizuje poszczególne loty poprzez współpracę z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi, tworzy i przedkłada do akceptacji kierownictwa KPRM niezbędną dokumentację (m.in. informację o lotach, zapotrzebowania i zamówienia na loty, inne informacje mające na celu sprawne i bezpieczne wykorzystanie transportu lotniczego), prowadzi stały monitoring zmian danych dotyczących lotów oraz uczestniczy w zagranicznych wyjazdach służbowych.
 • Przygotowuje projekty aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących (w KPRM) dotyczących transportu lotniczego Prezesa Rady Ministrów i innych osób zajmujących kierownicze państwowe oraz sporządza pisemne analizy, sprawozdania i notatki/wyjaśnienia, a także współpracuje przy tworzeniu aktów normatywnych (powszechnie obowiązujących) poprzez rekomendowanie nowych rozwiązań oraz uczestniczy w spotkaniach, naradach, komisjach, zespołach, itp. dotyczących spraw bieżącego użycia specjalnego transportu lotniczego, pozyskania środków tego typu transportu oraz ich bezpiecznego i sprawnego wykorzystywania, współpracuje w tym zakresie z organami i instytucjami cywilnymi i wojskowymi.
 • Dokonuje kontroli co do zasadności zobowiązań finansowych KPRM z tytułu korzystania ze specjalnego transportu lotniczego.
 • Obsługuje system do zarządzania Centralnym Rejestrem Lotów o statusie HEAD zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie.
 • Odpowiada za przygotowanie propozycji połączeń, dokonywanie rezerwacji i zakup biletów lotniczych w transporcie rejsowym w związku z wyjazdami służbowymi uprawnionych osób w oparciu o zatwierdzone wnioski wyjazdowe, w tym prowadzi ewidencję wyjazdów zagranicznych ww. osób.
 • Współpracuje z BBF w zakresie naliczania delegowanym osobom odpowiednich środków dewizowych z tytułu pobytu za granicą, odpowiada za rozliczanie kosztów oraz merytoryczne potwierdzanie zasadności zakupu biletów, a także prowadzi bazę danych zawierającą koszty zakupu biletów lotniczych i kolejowych oraz sporządza cykliczne zestawienia.
 • Koordynuje i zamawia specjalne odprawy graniczne VIP/IP na terytorium RP osób uprawnionych, delegowanych przez KPRM oraz prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem kosztów leczenia za granicą z uwzględnieniem ubezpieczeń assistance, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) osób delegowanych do wyjazdu zagranicznego, a także prowadzi zestawienia kosztów.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji wyjazdów /spotkań krajowych i zagranicznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji jednostkach sektora finansów publicznych lub w sektorze prywatnym lub doświadczenia zawodowego w prowadzeniu logistyki lotniczej lub w obszarze organizacji eventów.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: zagadnień z zakresu transportu lotniczego, zagadnień funkcjonowania administracji publicznej (w tym służby cywilnej) oraz działalności organów lotnictwa cywilnego i wojskowego, służb ochrony oraz ich kompetencji i współpracy, ustawy o finansach publicznych, cywilnych i wojskowych przepisów dotyczących transportu lotniczego.
 • Posiadanie kompetencji miękkich: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność, myślenie analityczne.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ”poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w instytucjach zarządzania lotnictwem lub prowadzenia logistyki lotniczej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Co oferujemy
 • Ruchomy czas rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.00 a 9.30, w miarę możliwości i po uzgodnieniu z przełożonym (standardowe godziny pracy urzędu 8:15-16:15)
 • Indywidualny rozkład czasu pracy, w miarę możliwości i za zgodą przełożonego
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna), w miarę możliwości i za zgodą przełożonego
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do przedszkola
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Stołówka pracownicza
 • Strefa aktywności
 • Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca na stanowisku wiąże się z: nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami), krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.

Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:

 • własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub
 • podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/attachment/0a04f9e3-44a6-473a-985c-835b8148087d

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • test wiedzy (jeżeli liczba aplikacji spełniających wymagania formalne przekroczy 10)
 • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego (kopię dyplomu, a w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię dyplomu potwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ”poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1.
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru.
calendar icon

Aplikuj

do 7 sierpnia 2023

na adres:
Miejsce składania dokumentów:
1.   Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2.   Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3.   Aplikując przez ePUAP lub na adres: rekrutacja@kprm.gov.pl
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 124492 , BDG/54/MD

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 694 65 95 - zespół rekrutacji
22 694 60 23 - Biuro Dyrektora Generalnego
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 07.08.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Dudzińska

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji i Zarządzania Kompetencjami / Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 25.07.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×