KPRM - budynek
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 120224 / 05.05.2023
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: obsługi legislacyjnej i prawnej Kancelarii w Wydziale Obsługi Legislacyjnej i Prawnej II w Departamencie Prawnym
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Opracowuje, na podstawie merytorycznych stanowisk właściwych komórek organizacyjnych KPRM, projekty dokumentów rządowych inicjowanych przez Kierownictwo KPRM oraz projekty aktów wewnętrznych Kierownictwa KPRM.
 • Opiniuje projekty dokumentów rządowych w ramach rządowego procesu legislacyjnego i wykonuje obsługę legislacyjną Szefa Kancelarii, Prezesa Rady Ministrów w zakresie dotyczącym projektów dokumentów rządowych podlegających uzgodnieniom międzyresortowym oraz opiniuje projekty stanowisk Rządu do projektów inicjowanych przez Prezydenta RP, posłów, Senat RP, projektów inicjatyw obywatelskich w ramach uzgodnień międzyresortowych i Stałego Komitetu Rady Ministrów.
 • Przygotowuje projekty opinii prawnych dla Kierownictwa KPRM, komórek organizacyjnych KPRM lub podmiotów zewnętrznych w sprawach zleconych przez Kierownictwo Departamentu oraz ocenia pod względem prawnym i formalnym dokumenty przygotowywane przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne.
 • Przygotowuje projekty rozstrzygnięć Prezesa Rady Ministrów wydawane na podstawie innych ustaw w sprawach zleconych przez Kierownictwo Departamentu, w tym w zakresie rozstrzygania przez Prezesa Rady Ministrów sporów o właściwość.
 • Bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych organizowanych przez KPRM lub ministerstwa, komisjach prawniczych organizowanych przez RCL, a także komisjach sejmowych i senackich wspólnie z Szefem KPRM oraz Kierownictwem Departamentu,
 • Wykonuje obsługę prawną w zakresie rozstrzygnięć wydawanych przez organy obsługiwane przez KPRM oraz opiniuje i współpracuje z komórkami organizacyjnymi przy tworzeniu projektów dokumentów zawierających stanowisko prawne Prezesa Rady Ministrów, Szefa KPRM, Szefa Służby Cywilnej i Dyrektora Generalnego.
 • Opiniuje i przygotowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw pod kątem ich poprawności prawnej i formalnej.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych doświadczenia w zakresie związanym z obsługą prawną
 • Wiedza z zakresu: prawa i postępowania administracyjnego, służby cywilnej oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej, procesu legislacyjnego, przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, przepisów i orzecznictwa dotyczących dostępu do informacji publicznej
 • Posiadanie umiejętności w zakresie: interpretowania i stosowania prawa w praktyce oraz redagowania tekstów
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B2
 • Posiadanie przeszkolenia w zakresie: prawa i postępowanie administracyjne, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, służby cywilna, prawa konstytucyjnego
 • Posiadanie aplikacji legislacyjnej
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do przedszkola
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Stołówka pracownicza
 • Strefa aktywności
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca na stanowisku może wiązać się z  permanentną obsługą klientów zewnętrznych. Praca na stanowiskun wiążę się z dostępem do dokumentów z klauzulą "zastrzeżone".

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.

Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:

 • własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub
 • podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.

Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • testy wiedzy - w przypadku gdy liczba kandydatów spełniających
    wymagania  formalne będzie większa niż 5 
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie: prawa i postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, służby cywilnej, prawa konstytucyjnego
 • Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie aplikacji legislacyjnej
 • Kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie B2 lub języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 17 maja 2023

na adres:
Miejsce składania dokumentów:
1.   Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2.   Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3.   Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 120224 , BKRZ.ZRZK.2100.53.62.2023.MD.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 694 65 95 - zespół do spraw rekrutacji
787 097 724 - Departament Prawny
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.05.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/dane-osobowe---klauzula-informacyjna

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Dudzińska

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji i Zarządzania Kompetencjami / Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 05.05.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×