Biuro - zdjęcie 5 - długopis
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100
print as PDF
Ogłoszenie nr 119654 / 24.04.2023
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: organizacyjno - kadrowych w Referacie Ogólnym Wydziału Ekonomicznego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • koordynuje działania pracowników w zakresie wypełniania zapisów związanych ze zgłaszaniem funkcjonariuszy przybywających na zwolnieniu lekarskim co stanowi podstawę do obsługi zwolnień lekarskich funkcjonariuszy w Biurze Finansów KGSG, przyjmowania, sprawdzania poprawności formalnej zwolnień oraz przekazywania ich do BKiSz KGSG , prowadzenia rejestru zwolnień lekarskich, przygotowywanie projektów decyzji Dyrektora Biura Finansów KGSG o udzieleniu nagród funkcjonariuszom zastępującym innych funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich itd., w celu wypełnienia zapisów decyzji Komendanta Głównego SG dotyczącej przedmiotowej problematyki;
 • sporządza projekty wniosków kadrowych (m.in. o zatrudnienie, awanse, odznaczenia, wyróżnianie, oddelegowanie do pełnienia służby itp.) funkcjonariuszy i pracowników Biura Finansów KGSG, w celu realizacji spraw leżących we właściwości Biura Finansów KGSG;
 • bieżąco aktualizuje wykazy: terminów sporządzania opinii służbowych, terminów mianowania na kolejny stopień, odznaczonych orderami, medalami i odznakami funkcjonariuszy i pracowników BF KGSG, upoważnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń służbowych i przebywania w nich funkcjonariuszy i pracowników, osób posiadających poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, osób posiadających zaświadczenie o szkoleniu w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnychw celu wykorzystania danych w czynnościach planistycznych, sprawozdawczych i bieżącej realizacji zadań Biura Finansów KGSG;
 • sporządza projekty planów urlopowych funkcjonariuszy i pracowników Biura Finansów KGSG oraz prowadzi dokumentację dotyczącą wykorzystania urlopów i rozliczania godzin pracy/służby, w celu monitorowania procesu dla potrzeb wypełnienia wymogów wynikających z uregulowań prawnych;
 • prowadzi wykaz funkcjonariuszy i pracowników BF KGSG, zgłasza do służb dyżurnych KGSG zmiany adresów i telefonów funkcjonariuszy, pracowników BF KGSG, przygotowuje wnioski do Biura Ochrony Informacji KGSG o prowadzenie stosownych postępowań sprawdzających w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników BF KGSG , w celu aktualizacji prowadzonych wykazów oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania BF KGSG.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w pracy w administracji
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Office) i urządzeń peryferyjnych
 • Znajomość ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Komunikatywność, asertywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • stabilna i ciekawa praca,
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie,
 • dodatek stażowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • nagrody - w zależnosći od wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wsparcie na etapie wdrażania do parcy,
 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku,
 • korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie,
 • korzystna oferta pracowniczych planów kapitałowych.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca samodzielna biurowo-administracyjna, 
 • praca w siedzibie urzędu,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w pomieszczeniu biurowym,
 • praca w godzinach 8:15 – 16:15,
 • stanowisko pracy starszego specjalisty zlokalizowane jest na I piętrze budynku,
 • dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
 • budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - wyposażony jest w windę, sanitariaty na parterze i poddaszu budynku dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

UWAGA!

LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS (CV) ORAZ WSZYSTKIE WYMAGANE OŚWIADCZENIA NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.

Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

W PRZYPADKU APLIKOWANIA DO KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA KILKA STANOWISK JEDNOCZESNIE NALEŻY ZŁOŻYC ODRĘBNY KOMPLET DOKUMENTÓW NA KAŻDE OGŁOSZENIE.

 • Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
  Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:

- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach   umów cywilnoprawnych,

-zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,

 -referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,

- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.

 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 3167 zł netto + dodatek za wysługę lat
 • Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
 • Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
  http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Rozmowa kwalifikacyjna z pytaniami obowiązkowymi i dodatkowymi
 • Zadanie praktyczne: sporządzenie korespondencji urzędowej
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń, referencji i zakresów obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających niezbędne doświadczenie lub zaświadczenia o zatrudnieniu
 • Kopie dokumentów potwierdzających przydatne kwalifikacje dodatkowe
calendar icon

Aplikuj

do 4 maja 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 119654"
na adres:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem „oferta pracy – specjalista w RO WE BF KGSG oraz numer ogłoszenia”

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.05.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Główny Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Brak
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Ślesińska

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji i Naboru/Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 24.04.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×