Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
02-591 Warszawa Ul. Stefana Batorego 5
print as PDF
Ogłoszenie nr 115223 / 06.02.2023
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: rozliczania projektów pozakonkursowych w Wydziale Naboru i Wdrażania Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Funduszy Europejskich
#administracja publiczna #członkostwo w UE
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i realizacji projektów pozakonkursowych w szczególności opracowuje wnioski o płatność z realizacji projektów pozakonkursowych w zakresie rzeczowym i finansowym.
 • Uczestniczy w procesach planowania i realizacji budżetu departamentu w zakresie realizowanych projektów UE.
 • Ocenia merytorycznie zasadność dokonania płatności za pracę, towary lub usługi finansowane w ramach projektów pozakonkursowych. Ocenia kwalifikowalność wydatków ujętych w okresowych sprawozdaniach finansowych przekazanych przez Partnerów projektów.
 • Odpowiada za sprawny przepływ informacji w projektach, w tym koordynuje działania sprawozdawcze Partnerów związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z porozumień o dofinansowaniu realizacji projektu lub umów partnerskich.
 • Monitoruje oraz kontroluje realizowane projekty pozakonkursowe mające na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (analizuje stopień realizacji projektu, mierzy osiąganie założonych wskaźników).
 • Odpowiada za proces obsługi kontroli zewnętrznych projektów pozakonkursowych. Koordynuje proces przepływu dokumentacji wymaganej w procesie kontroli projektów pozakonkursowych UE.
 • Wspierająco uczestniczy w opracowywaniu dokumentów do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie kwestii finansowych (planowania i rozliczania zamówienia). Bierze udział w pracach komisji przetargowych.
 • Współpracuje z Instytucją Zarządzającą PO WER oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji projektów pozakonkursowych POWER.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy strukturalnych UE lub finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych, w tym zasad finansowania EFS i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, zasad monitorowania i sprawozdawczości POWER, zasad kontroli PO WER. Wiedza z zakresu rachunkowości i płac. Wiedza z zakresu ustawy o finansach publicznych
 • Biegła umiejętność obsługi programów pakietu biurowego typu MS Office: Word, Excel, Outlook
 • Kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętność negocjacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na wszczęcie procedury zmierzającej do zapewnienia dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Ukończone studia podyplomowe lub szkolenia w zakresie funduszy unijnych lub finansów publicznych lub zamówień publicznych
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej w zakresie zarządzania projektami
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie finansów publicznych
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości budżetowej
 • Przeszkolenie w zakresie rachunkowości i płac lub zarządzania projektami lub zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustrojowych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej (w szczególności administracji samorządowej)
 • Umiejętność obsługi systemów służących do przygotowania wniosków aplikacyjnych dla programu POWER (system SOWA), systemu do prowadzenia sprawozdawczości i monitorowania projektów dla programu POWER (system SL2014)
Co oferujemy
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 • "Ruchomy czas pracy”  (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00-9.00).
 • Możliwość zakupu przez pracowników pakietu opieki medycznej i ubezpieczenia na życie dla nich i ich bliskich.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenia w szkoleniach oraz częściowej refundacji kosztów nauki języka obcego, studiów podyplomowych.
 • Różnorodny pakiet socjalny i pakiet benefitów (w szczególności dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do pobytu pracownika na leczeniu sanatoryjnym lub wczasach profilaktyczno-leczniczych, możliwość wzięcia pożyczki mieszkaniowej, uzyskania wsparcia finansowego z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka, a także wsparcia finansowego w trudnych sytuacjach).
 • Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.
 • Możliwość korzystania z pobytów leczniczych w wybranych Sanatoriach Uzdrowiskowych MSWiA w ramach dostępnych miejsc oraz możliwość korzystania z miejsc w ośrodkach wypoczynkowych współpracujących z pracodawcą.
 • Stojaki / miejsce na rowery w lokalizacji przy ul. Batorego 5 i przy ul. Domaniewskiej 36/38.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością, możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdziesz się w grupie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe – aby móc skorzystać z tego uprawnienia, złóż kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • Podczas rekrutacji podejmujemy działania, by  materiały wykorzystywane w trakcie naboru dostosować do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. udostępnimy materiały wydrukowane większą czcionką).
Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:

Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.

Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Dodatkowe informacje
 •  UWAGA! Wzory oświadczeń dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami
 • Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)”.
 • Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone.
 • Aplikacje składane w wersji papierowej muszą zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone datą.
 • Kandydaci mogą być poproszeni o udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów, na podstawie których potwierdzane jest spełnianie przez nich warunków określonych w ogłoszeniu.
 • Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOŁĄCZ, JEŚLI POSIADASZ (DOKUMENTY DODATKOWE)” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
 • Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami
 • Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni
  o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Możliwa jest rekrutacja zdalna.
 • Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow, https://www.gov.pl/web/mswia/wyniki-naborow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-korpusie oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja ofert pod względem formalnym,
 • weryfikacja wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego - (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja)
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy strukturalnych UE lub finansów publicznych), tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych dot. dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub oświadczenie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne (zawierające informacje o organie, który wydał dokument, datę wydania i nr dokumentu, rodzaj klauzuli, okres ważności)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych lub szkolenia w zakresie funduszy unijnych lub finansów publicznych lub zamówień publicznych (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (1 rok doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej w zakresie zarządzania projektami) tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie finansów publicznych) tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości budżetowej) tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie rachunkowości i płac lub zarządzania projektami lub zamówień publicznych
calendar icon

Aplikuj

do 16 lutego 2023

na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji – WZZL
ul. Stefana Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DFE- WNiWPEFS – starszy specjalista

Dokumenty można składać również osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie w godz. 8.00-16.00

Aplikacje można składać także przez ePUAP

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 60 155 14 lub (22) 60 139 38
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.02.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem danych osobowych osób aplikujących o pracę w MSWiA jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5, kod pocztowy: 02-591.

  Kontakt: tel. (22) 2500 112 lub fax (22) 601 39 88 lub pisemnie na adres siedziby.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym, za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@mswia.gov.pl,  może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Dane osoby aplikującej do służby cywilnej w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze w MSWiA przetwarzane są w celu realizacji rekrutacji na stanowisko w służbie cywilnej, na podstawie przepisów ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO.

  Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie administratora.

  Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

  Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, numeru PESEL). W tym zakresie osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze przysługuje prawo do dostępu do treści tych danych, ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także do ich usunięcia.

  W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Aplikacje będą niszczone po upływie okresu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, uwzględniając art. 33 ustawy o służbie cywilnej, jednakże nie później niż po upływie terminu wynikającego z przepisu art. 291 Kodeksu pracy.

  Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO.

  Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Stawki 2, kod pocztowy: 00-193.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Sanojca

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

Wprowadzono: 06.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×