Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
00-952 Warszawa ul. Miodowa 15
print as PDF
Ogłoszenie nr 111294 / 28.11.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: uzależnień behawioralnych i narkomanii W Wydziale Ochrony Zdrowia Psychicznego w Departamencie Zdrowia Publicznego
#administracja publiczna #zdrowie
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowuje pod względem prawnym i redakcyjnym oraz opiniuje projekty aktów prawnych, sprawozdań, opracowań i analiz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, jak również uczestniczy w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji prawniczych Rządowego Centrum Legislacji, komisjach parlamentarnych prezentując na nich stanowisko Departamentu lub Ministerstwa Zdrowia, w celu realizacji zadań Wydziału.
 • Udziela odpowiedzi na pytania obywateli, dziennikarzy, parlamentarzystów oraz przygotowywanie projektów materiałów informacyjnych (informacje o rozwiązaniach prawnych, odpowiedzi na pytania mediów, itp.), dotyczących regulacji prawnych pozostających w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
 • Prowadzi analizy i prognozy dotyczące sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowań, przygotowuje propozycje nowych zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz koncepcje nowych rozwiązań prawnych, w szczególności w zakresie polityki narkotykowej.
 • Realizuje zadania w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w tym nad realizacją przez Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zadań określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomani i Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym określonych w Narodowym Programie Zdrowia.
 • Przygotowuje i analizuje pod względem merytorycznym projekty dokumentów rządowych w zakresie polityki narkotykowej (programy, sprawozdania z realizacji programów i stanowiska rządu) – w celu opracowania, realizacji i oceny skutków wykonywania polityki państwa przedmiotowym zakresie oraz opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów rządowych (przekazywanych w ramach uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych) w zakresie przeciwdziałania narkomanii i ograniczania szkód zdrowotnych wynikających z używania narkotyków – w celu zapewnienia spójności działań ministra właściwego do spraw zdrowia w tym zakresie.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów rządowych (przekazywanych w ramach uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych) w zakresie przeciwdziałania narkomanii i ograniczania szkód zdrowotnych wynikających z używania narkotyków.
 • Rozpatruje skargi, wnioski i wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli oraz inne pisma związane z realizowanymi zadaniami.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. organami administracji rządowej, z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie realizowanych zadań.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w ochronie zdrowia, resocjalizacji, psychologii, zdrowiu publicznym
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość systemu ochrony zdrowia
 • znajomość problematyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych
 • znajomość zagadnień z zakresu zdrowia publicznego
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • znajomość procedur administracyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Telepraca
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Stołówka pracownicza
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

·         stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

·         dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy

·         możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty

·         możliwość doskonalenia zawodowego

·         „trzynaste” wynagrodzenie

·         pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach)

·         możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń

·         projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”

·         dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Departament Zdrowia Publicznego mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter; praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy, jeżeli liczba kandydatów, których oferty pracy spełniają wymagania formalne wyniesie więcej niż 4 osoby

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-01-02
Przewidywany czas zastępstwa do: 2023-10-31
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 8 grudnia 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 111294"
na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Administracyjne
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „starszy specjalista ds. uzależnień behawioralnych i narkomanii w Wydziale Ochrony Zdrowia Psychicznego w Departamencie Zdrowia Publicznego – 1 etat – poz. 1458 – umowa na zastępstwo”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
539 147 687
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.12.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Zasada

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr

Wprowadzono: 28.11.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×