Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
00-952 Warszawa ul. Miodowa 15
print as PDF
Ogłoszenie nr 107989 / 10.10.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: transplantologii i krwiolecznictwa w Wydziale Transplantologii i Krwiolecznictwa w Departamencie Lecznictwa
#administracja publiczna #zdrowie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Uczestniczy w przygotowywaniu projektów aktów prawnych z zakresu transplantologii oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w tym opracowuje, we współpracy z właściwymi merytorycznie jednostkami podległymi Ministra Zdrowia, projekty aktów prawnych oraz prowadzi procedury legislacyjne w zakresie właściwości Wydziału, w tym w zakresie wynikającym ze współpracy międzynarodowej;
 • Przygotowuje, we współpracy z właściwymi merytorycznie jednostkami podległymi Ministrowi Zdrowia, wyjaśnienia, opinie i interpretacje w zakresie aktów prawnych dotyczących transplantologii oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • Uczestniczy w planowaniu, organizacji i nadzorowaniu realizacji zadań z zakresu pobierania, przechowywania, przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz zastosowania u ludzi tkanek i komórek;
 • Realizuje we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami Ministerstwa Zdrowia zadania związane z wdrażaniem, realizacją, monitorowaniem i finansowaniem programów wieloletnich oraz programów polityki zdrowotnej w obszarze transplantologii oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • Prowadzi sprawy dotyczące wydawania przez Ministra Zdrowia decyzji administracyjnych dot. udzielenia pozwolenia, odmowy udzielenia pozwolenia bądź cofnięcia pozwolenia dla podmiotów leczniczych, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz ośrodków dawców szpiku na wykonywanie czynności, o których mowa w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, w tym przygotowuje wnioski oraz projekty uchwał w celu ich zaopiniowania przez Krajową Radę Transplantacyjną;
 • Współuczestniczy w realizowaniu zadań w obszarze sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad jednostkami podległymi w zakresie zadań merytorycznych realizowanych przez jednostki;
 • Opracowuje oceny, informacje i sprawozdania dotyczących obszaru transplantologii oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla potrzeb m. in. Rady Ministrów, Sejmu, Senatu oraz Najwyższej Izby Kontroli;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi w zakresie skarg i wniosków, a także interpelacji, zapytań, 3 pytań i oświadczeń poselskich i senatorskich, jak również petycji, wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz innych pism w celu zapewnienia dostępu do informacji dot. działań Wydziału.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w systemie ochrony zdrowia lub w administracji publicznej
 • znajomość systemu ochrony zdrowia
 • znajomość ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • znajomość ustawy o publicznej służbie krwi
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość zasad dot. przygotowania i procedowania aktów prawnych
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub administracji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność wykorzystania w pracy pakietu Ms Office
 • dyspozycyjność
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Telepraca
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Stołówka pracownicza
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

· stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
· dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
· możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty
· możliwość doskonalenia zawodowego
· „trzynaste” wynagrodzenie
· pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach)
· możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń
· projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”
· dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich;  przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich wyłącznie na parter;
praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
Etap 2:prezentacja, w przypadku gdy co najmniej 5 kandydatów spełni wymagania formalne,
Etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-11-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 20 października 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 107989"
na adres:
Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa
z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Transplantologii i Krwiolecznictwa w Departamencie Lecznictwa –
poz.1354”
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 634 9521
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.10.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Udostępnił: Iwona Okulicz-Kozaryn

Komórka organizacyjna: Biuro Administracyjne

Wprowadzono: 10.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×