Transport - zdjęcie autostrady
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94
print as PDF
Ogłoszenie nr 107750 / 06.10.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: rozliczeń i windykacji Wydział Rozliczeń i Windykacji, Biuro Finansowe
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Naszą misją jest kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Weryfikuje, ewidencjonuje i analizuje korespondencję i rozstrzygnięcia organów egzekucyjnych, sądów i innych organów administracji państwowej w sprawach pozostających we właściwości Wydziału, w tym prowadzenie postępowań odwoławczych oraz udział w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające, w tym korespondencję z osobami zobowiązanymi, organami egzekucyjnymi, sądami i innymi organami państwowymi jak i innymi komórkami organizacyjnymi GITD w zakresie prowadzonych spraw;
 • Zgłasza wszelkie informacje w zakresie aktualizacji przypisu należności oraz kontroluje prawidłowości rozliczania wpłat jak i dochodzenia należności pieniężnych w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw, w tym przy wykorzystywaniu systemów teleinformatycznych;
 • Sporządza wkłady do spraw wynikających ze skarg w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 • Sporządza wkłady do zapytań Zespołu Radców Prawnych GITD, projektów odpowiedzi, pism i zapytań w sprawach pozostających we właściwości Wydziału;
 • Identyfikuje i zgłasza potrzeby w zakresie rozwoju i modyfikacji funkcjonalności systemów teleinformatycznych wspierających pracę Wydziału oraz optymalizacji procesów pracy;
 • Wykonuje sprawozdania, analizy, zestawienia i raporty w zakresie danych pozostających we właściwości Wydziału oraz tworzenie, weryfikacja i aktualizacja procedur;
 • Przeprowadza instruktarze stanowiskowe dla nowozatrudnionych pracowników oraz szkolenia w zakresie wdrożenia nowych funkcjonalności lub wdrożenia nowych optymalizacji procesów pracy.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w organach administracji publicznej
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym Inspekcji Transportu Drogowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie dotyczącym postępowania mandatowego, ustawy Kodeks postępowania cywilnego w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych, ustawy o kosztach komorniczych w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych, ustawy o komornikach sądowych w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych, ustawy Kodeks wykroczeń w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym, ustawy Kodeks karny w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym, ustawy prawo upadłościowe, ustawy prawo restrukturyzacyjne, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o krajowym funduszu drogowym w zakresie poboru opłat, ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie Działu III;
 • Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office;
 • Kompetencje: komunikatywność, kreatywność, organizacja pracy własnej, współpraca w zespole, sumienność, samodzielność i inicjatywa, rzetelność, podejmowanie decyzji, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w organach administracji publicznej przy prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych w zakresie należności publicznoprawnych
Co oferujemy
 • stabilną pracę, rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, współpracę z ekspertami;
 •  regularnie wypłacane wynagrodzenie;
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 •  łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez możliwość indywidualnie określonego czasu pracy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynaste wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe;
 • nagrody – w zależności od wyników pracy;
 • różnorodne szkolenia, refundację nauki języka obcego i studiów;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • pakiet socjalny, w tym: Medicover Sport, dofinansowanie wypoczynku, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie; korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca pod presją czasu.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

 

Kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego lub dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego są:

kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego.

 

Prosimy o przesyłanie tylko tych dokumentów, które są wymagane lub zalecane.

 

Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gitd/dokumenty-do-pobrania.

 

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy dołączyć kopie tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Pracuj z nami: https://www.gov.pl/web/gitd/kariera

Zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów. Osobom takim przysługuje  pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli złożą kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz znajdą się w gronie osób, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, przedstawionych przez komisję, przeprowadzającą nabór dyrektorowi generalnemu urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • weryfikacja wiedzy/umiejętności,
 • rozmowa kwalifikacyjna – przeprowadzana on-line za pomocą aplikacji MS Teams.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 17 października 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie/mailu oraz w CV: BDG.WKR.SR.110.231.2022

Zachęcamy do wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@gitd.gov.pl

UWAGA!
Ponieważ w trakcie rekrutacji kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, uprzejmie prosimy o sprawdzanie również skrzynki SPAM.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 220 44 84
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.10.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Jasiurkowska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Kadr i Rekrutacji

Wprowadzono: 06.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×