Biuro - zdjęcie 2
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
02-247 Warszawa Marcina Flisa 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 106598 / 20.09.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk w Departamencie Lotnisk
#administracja publiczna #audyt #transport lotniczy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Działamy na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Bierze udział w procesie certyfikacji lotnisk w celu sprawdzenia spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
 • Prowadzi proces bieżącego nadzoru nad lotniskami, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań przez zarządzających lotniskami w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
 • Analizuje i monitoruje realizację działań naprawczych po kontrolach, inspekcjach i audytach certyfikacyjnych oraz działań profilaktycznych
 • Prowadzi proces zatwierdzania instrukcji operacyjnych lotnisk i planów działania w sytuacji zagrożenia, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotniczego
 • Uczestniczy w procesie wydania decyzji w sprawach wprowadzenia ograniczeń lub zamknięcia lotniska dla ruchu w przypadku niespełnienia wymagań technicznych lub eksploatacyjnych w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku.
 • Zgłasza i opiniuje projekty zmian przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w obszarze budowy i eksploatacji lotnisk oraz uczestniczy w pracach zespołów problemowych organizacji międzynarodowych
 • Prowadzi nadzór nad istniejącymi przeszkodami lotniczymi zlokalizowanymi w granicy lotniska.
 • Weryfikuje i analizuje zarejestrowane informacje w Centralnej Bazie Zgłoszeń w odniesieniu do lotnisk
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe w obszarze: lotnictwa lub budownictwa lub geodezji i kartografii lub transportu lub ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w budownictwie lub geodezji lub ochronie przeciwpożarowej lub w lotnictwie
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania – audytor wewnętrzny
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na komunikatywnym A2
 • Bardzo dobra znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu budowy i eksploatacji lotnisk.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze lotnicze i rozporządzeń • wykonawczych w części dotyczącej lotnisk i lądowisk.
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją kartograficzną
 • Znajomość KPA
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe Studia podyplomowe w zakresie budowy lub eksploatacji lotnisk lub ruchu lotniczego.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Szkolenia specjalistyczne z zakresu: Audytor wiodący (QMS, SMS), ochrony przeciwpożarowej lotnisk.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie budownictwa, projektowania lotnisk, elektroenergetyczne lub geodezji.
 • Wiedza z zakresu prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zagadnień dotyczących lotnisk.
Co oferujemy
 • Stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”)
 • Nagrody uznaniowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • Atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart Multi-Sport
 • Elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • obsługa klientów zewnętrznych
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • nietypowe godziny pracy

      

Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:

Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, widny, toalety).

Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych
calendar icon

Aplikuj

do 4 października 2022

na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym:
"Oferta pracy LTL-3/3-69/2022"

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 520 74 02
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.10.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 2.

  2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@ulc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy daneosobowe@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 1 §1 i 2 ustawy z dnia 22.06.1974 r. – Kodeks Pracy, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczegółowych w związku z prowadzonym postępowaniem.

  6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.

  8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

  9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

  11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  12. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. Nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze oraz podpisania umowy o pracę.

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Udostępnił: Marzena Sosnowska

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 20.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×