Warszawa - panorama
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
00-082 Warszawa ul. Senatorska 14
print as PDF
Ogłoszenie nr 103913 / 10.08.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: oceny wniosków inwestycyjnych i realizacji dofinansowań w zakresie technicznym w Wydziale Inwestycji Regionalnych, Departament Infrastruktury Sportowej
#administracja publiczna #praca
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Dokonuje formalnej i merytorycznej oceny wniosków inwestycyjnych, w zakresie technicznym, uwzględniającej między innymi analizę techniczną i kosztową oraz funkcjonalność, w tym sportową, zadania oraz analizę harmonogramu rzeczowo-finansowego i analizę prawidłowości i zgodności z programem Ministra załączonej do wniosku dokumentacji technicznej.
 • Bierze udzial w przygotowywaniu umów o dfinansowanie zadań, a także monitoruje powierzone zadania, w tym weryfikuje i ocenia stan zaawansowania robót budowlanych i kontroluje prawidłowość i terminowość wykorzystania przez wnioskodawców przyznanego dofinansowania oraz weryfikuje w zakresie technicznym wnioski o wypłatę dofinansowania i rozliczenia dofinansowania.
 • Udziela wnioskodawcom informacji w zakresie procedur związanych z dofinansowaniem oraz współpracuje z innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie określania priorytetów inwestycyjnych i obsługi dofinansowania zadań.
 • Bierze udział w przeprowadzanych w terenie wizytacjach i kontrolach zadań inwestycyjnych oraz sporządza z ich przebiegu stosowne sprawozdania, protokoły lub wystąpienia pokontrolne.
 • Uczestniczy w pracach organów opiniodawczo-doradczych Ministra, takich jak zepsoły lub komisje.
 • Uczestniczy w procesie tworzenia i opiniowania wzorów dokumentów i procedur niezbędnych w pracy na swoim stanowisku.
 • Współpracuje przy sporządzaniu okresowych, zbiorczych sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych, a także przygotowuje zestawienia, analizy, opinie, informacje i inne materiały w szczególności w zakresie wiedzy technicznej oraz w zakresie inwestycji dotyczących obiektów sportowych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji lub pracy biurowej lub 1 rok w obszarze związanym z szeroko pojętym budownictwem.
 • Znajomość prawa budowlanego.
 • Znajomość technologii (w tym materiałowych) stosowanych w budownictwie sportowym.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność czytania dokumentacji budowlanej, w tym w szczególności projektu budowlanego.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwo lub architektura lub inżynieria środowiska lub gospodarka przestrzenna.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze związanym z architekturą lub z udzielaniem dotacji na inwestycje infrastrukturalne lub w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji ze środków publicznych.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość przepisów w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz budżetu państwa wraz z programami inwestycyjnymi ministra.
 • Znajomość podstawowych zagadnień organizacyjno-prawnych dotyczących funkcjonowania sportu w Polsce.
 • Wiedza z zakresu dyscyplin sportowych, w szczególności olimpijskich oraz masowych (charakter i zasady rywalizacji sportowej w poszczególnych sportach, zakres oddziaływania danego sportu, geografia sportu, etc.).
 • Znajomość wymogów techniczno-funkcjonalnych stawianych obiektom w poszczególnych sportach.
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 % do 20 % wynagrodzenia, w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • "Trzynaste" wynagrodzenie
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego dla pracownika i członków jego rodziny
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna) w czasie trwania epidemii
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • permanenta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Budynek ul. Senatorska 14

 • budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.  
 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami.
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna.

Budynek ul. Senatorska 12

 • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. 
 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku.

Ponadto:

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych, np.: kserokopiarka, skaner, niszczarka.
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Ważne uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 • CV i  list motywacyjny  muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń  obowiązujące przy naborach do pracy w Ministerstwie Sportu i Turystyki dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/pliki-do-pobrania
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
 • Dokumentami potwierdzającymi długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy są dokumenty jednoznacznie potwierdzające zamknięty okres świadczenia pracy: świadectwa pracy,  zaświadczenia o zatrudnieniu. Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
 • Dokumentami potwierdzającymi charakter wykonywanej pracy są zakresy obowiązków/czynności, opisy stanowisk pracy.
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia do urzędu.
 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu/wpływu na skrzynkę mailową) nie będą rozpatrywane.
 • Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
 • W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wiadomość musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanym profilem.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna ofert
 • test wiedzy merytorycznej
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • zadanie
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • CV (podpisane odręcznie)
 • List motywacyjny (podpisany odręcznie)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy w administracji lub pracy biurowej lub 1 roku w obszarze związanym z szeroko pojętym budownictwem (dokumentami potwierdzającymi długość posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy; dokumentami potwierdzającymi charakter posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania co najmniej 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy w obszarze związanym z architekturą lub z udzielaniem dotacji na inwestycje infrastrukturalne (dokumentami potwierdzającymi długość posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy; dokumentami potwierdzającymi charakter posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naborów.
calendar icon

Aplikuj

do 29 sierpnia 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
lub składając osobiście w Kancelarii (pn.-pt. 8:15-16:00)
z wyraźnym dopiskiem: DIS/1/2022.

Zachęcamy do składania dokumentów w wersji elektronicznej w formie skanu na adres: nabory@msit.gov.pl. W temacie wiadomości i w liście motywacyjnym proszę dodać wyraźny dopisek: DIS/1/2022.

Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi uwagami dotyczącymi wymaganych dokumentów i oświadczeń.Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 24 47 307 - komórka ds. kadr

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.08.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Tomaszewska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 10.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×