Warszawa - panorama
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
00-564 Warszawa Ul. Koszykowa 16
print as PDF
Ogłoszenie nr 94429 / 09.03.2022
Dołącz do nas jako:

starszy referent

Do spraw: płac w Zespole płac, Biuro Dyrektora Generalnego
#administracja publiczna #finanse
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Misją UdSC jest tworzenie warunków dla bezpiecznej i profesjonalnie zarządzanej migracji. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Tworzy listy płac pracowników zatrudnionych w Urzędzie zgodnie z umowami o pracę oraz listy uposażeń funkcjonariuszy zgodnie z rozkazami personalnymi.
 • Przygotowuje listy do wypłaty zasiłków (chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich itp.) ze środków ZUS.
 • Rozlicza umowy zlecenia i o dzieło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Tworzy listy do wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Przygotowuje i opracowuje deklaracje rozliczeniowe z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych od należności wypłacanych pracownikom Urzędu, deklaracje rozliczeniowe z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownikom Urzędu, deklaracje wpłat należnych do PFRON, zgłoszenia pracowników i zleceniobiorców do PPK, rozliczenia wpłat PPK oraz sprawozdania z zakresu naliczonych wynagrodzeń.
 • Przygotowuje i przekazuje do realizacji wszelkie wymagane przelewy związane m.in. z wydatkami osobowymi.
 • Tworzy zestawienia wszystkich naliczonych płatności oraz wszelkich potrąceń i przekazuje do Wydziału Rachunkowości. Współpracuje z Wydziałem Rachunkowości i innymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Opiniuje wnioski kadrowe w sprawie m.in. planowanych naborów, zmian wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie, wniosków o przyznanie dodatków itp.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w zakresie wynagrodzeń w komórce finansowej/płacowej lub w zakresie naliczania wynagrodzeń
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Znajomość ustawy o Policji z zakresu uposażeń.
 • Znajomość ustawy o Straży Granicznej z zakresu uposażeń.
 • Znajomość ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej.
 • Znajomość ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, kodeksu pracy w zakresie dot. wynagrodzeń.
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość programu Płatnik (umiejętność sporządzania dokumentów rozliczeniowych do ZUS).
 • Znajomość programu e-PFRON.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office-Excel.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości lub studia podyplomowe z zakresu finansów, rachunkowości
 • Przeszkolenie z zakresu naliczania wynagrodzeń.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”.
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw."13-stka".
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat od 5 do 20% uzleżnione od posiadanego stażu pracy.
 • Możliwość rozwoju zawodowego (m.in. dofinansowanie nauki języków obcych, studiów podyplomowych, szkolenia).
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Pożyczki mieszkaniowe w ramach ZFŚS.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w budynku mieszczącym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla osób z niepełnosprawnością (bariery architektoniczne).
Dodatkowe informacje
 • Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line,
  z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego Zoom.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich
  terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.
 • Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające
  prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych
  dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
 • Prosimy o nie nadsyłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA - INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.
 • Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia
 • Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest
  obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
 • PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIEOŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski
  dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: http://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu naliczania wynagrodzeń.
 • Kopia ważnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”.
calendar icon

Aplikuj

do 25 marca 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 94429"
na adres:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33, 02–699 Warszawa
z dopiskiem: „Starszy Referent w Zespole płac, Biuro Dyrektora Generalnego - Ogłoszenie Nr 94429"

Dokumenty można składać w formie papierowej lub można również przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kariera@udsc.gov.pl (wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 22 60 150 76/ 175 61/ 175 62.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 60-150-76
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 25.03.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa, (adres korespondencyjny: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa), tel. 22 60-174-01-02, adres poczty e-mail: rodo@udsc.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@udsc.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Udostępnił: Jolanta Kurowska

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 09.03.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×