Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 29
print as PDF
Ogłoszenie nr 70601 / 30.10.2020
Dołącz do nas jako:

starszy referent

Do spraw: administracyjnych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowuje niezbęde dokumenty dot. zamówień publicznych, w celu uruchomienia procedur zakupu dostaw i usług dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie i jego Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ostrołęce.
 • Przygotowuje projekt rocznego planu dostaw i usług realizowanych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie i jego Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ostrołęce oraz monitoruje jego wykonanie.
 • Organizuje i koordynuje zadania realizowane przez osoby zajmujące się przygotowywaniem niezbędnych dokumentów na poziomie pracowni i stanowisk związanych z administracją Zakładu Higieny Weterynaryjnej dot. zakupu m.in. odczynników i materiałów pomocniczych.
 • Rozlicza umowy z dostawcami na podstawie wniosków o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisanych umów.
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomośc ustawy o zamówieniach publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze przygotowania lub prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • umiejętność pracy w zespole
 • staranność, dokładność, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność
Co oferujemy
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, drukarka),

- kontakt z klientem zewnętrznym,

- praca wymagająca dyspozycyjności,

- zadania wykonywane w siedzibie Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie przy ul. Lechickiej 21,

- budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze,

- narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,

- praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,

- w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony www.wiw.mazowsze.pl – zakładka: Praca).
 • Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru są powiadamiani o ich terminie oraz o metodach i technikach naboru.
 • Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru i którzy wzięli w nim udział, a nie zostali wybrani do zatrudnienia, otrzymują informację zwrotną.
 • Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych są o tym informowani.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • test wiedzy w przypadku więcej niż 20 ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Pracę możesz rozpocząć od: 2020-12-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 13 listopada 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 70601"
na adres:
- pocztą, kurierem na adres Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29 z dopiskiem "oferta pracy nr 70601,
- elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą na ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach z dopiskiem "oferta pracy nr 70601",
- elektronicznie na adres rekrutacja@wiw.mazowsze.pl z dopiskiem "oferta pracy nr 70601"


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
25-63-264-59 w. 33
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 13.11.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO):

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: 

  - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, 

  -email: iod@wiw.mazowsze.pl.

  3. Dane osobowe: 

  -będą przetwarzane w celu naboru na wolne stanowiska pracy w WIW z/s w Siedlcach; 

  - nie będą udostępniane innym odbiorcom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

  - będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;

  - przechowywane będą przez pracownika ds. pracowniczych przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub w przypadku nieobsadzenia stanowiska pracy przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie wskazanego terminu nadesłane oferty kandydatów zostają komisyjnie zniszczone.

  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje:

  - dostęp do swoich danych osobowych, 

  - prawo żądania ich sprostowania w przypadku nieprawidłowych danych osobowych,

  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  - prawo do usunięcia danych osobowych, ale tylko wtedy, jeżeli ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,

  - W przypadku przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie i wykraczających poza zakres danych wymaganych ogłoszeniem
  o naborze przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

  5. W trakcie przetwarzania danych w procesie naboru nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

  6. Podanie danych objętych ogłoszeniem o naborze jest wymogiem ustawowym. Bez przekazania wymaganych danych nie będzie możliwy udział w naborze. Podanie danych w zakresie wykracającym poza katalog danych okreslonych w ogłoszeniu o naborze jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Fakt udostępnienia dodatkowych danych osobowych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

Wytworzył/odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Udostępnił: Stefanowicz Edyta

Komórka organizacyjna: zespół ds.obsługi prawnej

Wprowadzono: 30.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×