Biuro - zdjęcie 2
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
00-679 Warszawa ul. Wilcza 46
print as PDF
Ogłoszenie nr 78548 / 20.05.2021
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor zakładów górniczych

ds. mechanicznych
#administracja publiczna #gospodarka złożami kopalin
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
quote-up Bezpieczeństwo pracy, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin, ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji technicznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydaje decyzje z upoważnienia Dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • Uczestniczy w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych maszyn i urządzeń, obiektów budowlanych usytuowanych w wyrobisku zakładu górniczego oraz dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych zakładu górniczego, w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji administracyjnych w powyższym zakresie
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • Opracowuje w rocznym horyzoncie czasowym projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i odpowiednią ewidencję, w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora urzędu w powyższym zakresie
 • Nadzoruje prowadzone akcje ratownicze w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu mechanicznym
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata (Powyżej 3 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mechanicznej lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu jako osoba dozoru ruchu w specjalności mechanicznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności mechanicznej
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mechanicznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie kompetencji: komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne-magisterskie o profilu mechanicznym
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok (Powyżej 1 roku pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mechanicznej
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki pracy

Charakter stanowiska związany jest z przeprowadzaniem kontroli zakładów górniczych:

praca w terenie,
szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, zapylenie),
narażenie na zagrożenia naturalne (np. wodne, osuwiskowe),
narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń , instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne
 

Sposób wykonywania zadań:

·         pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,

·         przemieszczanie się po mostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,

·         częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

·         budynek urzędu przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,

pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych

 

·  

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

 

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

W ramach metod i technik naboru zostanie przeprowadzony test wiedzy, wywiad kompetencyjny w celu sprawdzenia następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa, rozmowa kwalifikacyjna i ćwiczenia ze znajomości obsługi komputera

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-08-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mechanicznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mechanicznej
calendar icon

Aplikuj

do 18 czerwca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 78548"
na adres:
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
ul. Wilcza 46
00-679 Warszawa
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 59 69 100
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.06.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, tel.: 22 59 69 100
  Kontakt do inspektora ochrony danych: m.oset@wug.gov.pl
  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  Uprawnienia:
  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie

Udostępnił: Edyta Maleszewska

Komórka organizacyjna: Dział Prawny

Wprowadzono: 20.05.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×