Warszawa - panorama
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5
print as PDF
Ogłoszenie nr 71146 / 14.11.2020
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor wojewódzki

Do spraw: nadzoru i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up "Wojewoda to rząd bliżej Społeczeństwa" quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
  • przeprowadza kontrole w jednostkach samorządowych oraz w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
  • rozpatruje skargi, wnioski i listy interwencyjne dotyczące realizacji przez jednostki zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • przygotowuje odpowiedzi na wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego dotyczące pomocy społecznej;
  • sporządza sprawozdania i analizy z zakresu pomocy społecznej;
  • prowadzi sprawy związane ze zlecaniem jednostkom samorządu terytorialnego zadań wynikających z programów rządowych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
  • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
  • Staż pracy w pomocy społecznej
  • Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
  • Znajomość ustaw: o pomocy społecznej, Kodeks postępowania administracyjnego
  • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
  • Stabilną i ciekawą pracę
  • Regularnie wypłacane wynagrodzenie
  • Dodatek stażowy
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • Nagrody – w zależności od wyników pracy
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
  • Korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie
  • Możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy)
Dostępność
  • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

praca biurowa; praca na drugim piętrze; praca w siedzibie wydziału oraz poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole); praca związana z obsługą klientów; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; zainstalowana winda; bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody).

Dodatkowe informacje
  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
  • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
  • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
  • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
  • Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące
    rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce
    „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
  • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 24 listopada 2020

na adres:
- pocztą, kurierem bądź osobiście
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
z dopiskiem „Oferta pracy WPS-I/4,9”
lub
- elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
/t6j4ljd68r/skrytka
UWAGA!
Dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 695 60 60
Więcej o pracy w urzędzie
  • Dokumenty należy złożyć do: 24.11.2020
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
    DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

    Tożsamość administratora

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

    Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

    listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

    poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka

    poprzez e-mail: info@mazowieckie.pl

    telefonicznie: 22 695 69 95

     

    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

    Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:

    listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

    poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka

    poprzez e-mail: iod@mazowieckie.pl

    telefonicznie: 22 695 69 80


    Cele przetwarzania Państwa danych i podstawa prawna

    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru na wolne stanowisko pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, na podstawie:

    przepisów prawa pracy[1], w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
    zgody na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych przez Panią/Pana z własnej inicjatywy – w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
     

    Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Podmioty takie nie są jednak uznane za odbiorców danych.

    Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, którymi mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe
    w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

     

    Okres przechowywania danych

    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

    niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem
    3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
    niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa – w przypadku zatrudnienia.
     

    Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

    prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
    prawo do usunięcia danych;
    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w którym przetwarzanie opierało się na przesłane zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).

    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie
    z prawem.

     

    Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

    Podanie danych osobowych jest:

    w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym;
    w zakresie innych danych – jest dobrowolne.


    [1] Art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art. 4, art. 26 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.
    w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Udostępnił: Dagmara Paradowska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Organizacji

Wprowadzono: 14.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×