Warszawa - panorama
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5
print as PDF
Ogłoszenie nr 107121 / 28.09.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor wojewódzki

Do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli w Oddziale Organizacji i Kontroli Wewnętrznej
#administracja publiczna

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up "Wojewoda to rząd bliżej Społeczeństwa" quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przeprowadza kontrole w zespolonych służbach, inspekcjach i strażach wojewódzkich oraz kontrole wewnętrzne, a także kontrole tłumaczy przysięgłych
 • koordynuje opracowywanie Planu Kontroli Wewnętrznych oraz Planu Kontroli Zewnętrznych, a także planu wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym
 • koordynuje prace zespołu kontrolnego w przypadku wyznaczenia na przewodniczącego zespołu kontrolnego (2-4 pracowników)
 • sporządza sprawozdania z działalności kontrolnej sprawowanej w imieniu wojewody
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w kontroli lub audycie
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o kontroli w administracji rządowej, o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z aktem wykonawczym
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (Ms Office), skuteczna komunikacja, analityczne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dodatek stażowy
 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu i poza (wyjazdy na kontrole), praca na II piętrze, zagrożenie korupcją, praca związana z obsługą klienta, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 10 października 2022

na adres:
- pocztą, kurierem bądź osobiście
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
z dopiskiem „Oferta pracy WK-II/6”
lub
- elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
/t6j4ljd68r/skrytka
UWAGA!
Dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 695 60 60
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.10.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że:

  Tożsamość administratora

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie reprezentowany przez Dyrektora Generalnego.

  Może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób:

  listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

  poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka

  poprzez e-mail: info@mazowieckie.pl

  telefonicznie: 22 695 69 95.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

  Nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:

  listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

  poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka

  poprzez e-mail: iod@mazowieckie.pl

  telefonicznie: 22 695 69 80.

  Cele przetwarzania i podstawa prawna

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, na podstawie:

  ·         art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

  ·         art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

  ·         art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach), w przypadku innych danych osobowych, które nie są zbierane na podstawie przepisów prawa pracy.

  Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Podmioty takie nie są jednak uznane za odbiorców danych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców,
  tj. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W przypadku wyłonienia innego kandydata Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania z nim stosunku pracy
  ze względu na ewentualną konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy.

  Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  prawo do usunięcia danych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w którym przetwarzanie opierało się na przesłance zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są powyżej).

  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie
   z prawem.

  Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich

  Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich.

  Informacja o profilowaniu

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

  Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest :

  ·         niezbędne, w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy i innych aktów prawnych w związku 
  z przeprowadzeniem rekrutacji,

  ·         dobrowolne, w zakresie pozostałych danych.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Udostępnił: Dorota Gierczyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Organizacji

Wprowadzono: 28.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×