Warszawa - panorama
Urząd Statystyczny w Warszawie
02-134 Warszawa ul. 1 Sierpnia 21
print as PDF
Ogłoszenie nr 87176 / 08.11.2021
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: analiz kadrowych w Wydziale Kadr i Szkolenia
#administracja publiczna #zasoby ludzkie (sprawy kadrowe)

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Naszą misją jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych, wysokiej jakości wynikowych informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Opracowuje informacje w zakresie wykorzystania etatów, sporządza informacje, analizy i sprawozdania o stanie kadr
 • Prowadzi i aktualizuje bazę danych kadrowych w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Zasobami
 • Prowadzi sprawy z zakresu dyscypliny pracy pracowników urzędu
 • Kieruje pracowników na wymagane przepisami prawa badania lekarskie oraz monitoruje ich aktualność
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w administracji lub 1 roku w obszarze obsługi kadrowej lub zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym: ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, przepisów wykonawczych
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office (zaawansowana znajomość programu MS Excel w zakresie przetwarzania i analizowania danych, w tym dobra znajomość funkcji, tabel przestawnych, tworzenia i uruchamiania makr w VBA)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Znajomość programu ZZL klasy ERP (zintegrowany system informatyczny zarządzania zasobami)
 • Znajomość zagadnień dotyczących relacyjnych baz danych, w tym MS SQL oraz MS Access
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Ciekawe zadania i dobrą atmosferę w miejscu pracy
 • Przejrzyste zasady zatrudnienia i wynagrodzenia
 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • „Strefę” komfortu i relaksu dla pracownika
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Praca biurowa
 • Użytkowanie sprzętu biurowego
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Kontakty z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie sprawozdawczości resortowej oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w celu wykonania sprawozdawczości z wykorzystania limitów zatrudnienia

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • CV, list motywacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie. Oświadczenia opatrz aktualną datą.
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa szkolnego, dyplomu lub zaświadczenia ze szkoły
  o jej ukończeniu.
 • Spełnianie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego udokumentuj kserokopiami dokumentów potwierdzającymi zamknięty okres wykonywanej pracy, pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić wymagany okres doświadczenia zawodowego (np. kserokopiami świadectw pracy, kserokopią aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy, kserokopią zaświadczenia o wykonywaniu pracy w ramach umowy zlecenia, o dzieło, wolontariatu lub praktyk).
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Weryfikacja formalna ofert
 • Test wiedzy i zadania badające kompetencje
 • Rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 19 listopada 2021

na adres:
Urząd Statystyczny w Warszawie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: 22/2021
Kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne:
• osobiście - w kancelarii Urzędu Statystycznego w Warszawie w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30 w zamkniętych kopertach
• za pośrednictwem operatora pocztowego - przesyłając na adres Urzędu
• poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP 08q0ndj1is/kadry)
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 464 22 56
 • Dokumenty należy złożyć do: 19.11.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  I. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie mający siedzibę w Warszawie (02-134 Warszawa), ul. 1 Sierpnia 21 – dalej „Administrator”.

  II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze. Podanie innych danych jest całkowicie dobrowolne i wymaga udzielenia zgody, która będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.

  IV. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom, z wyjątkiem organów upoważnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym okresie dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

  VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

  VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
  niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

  Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych: Agata Gołąb, 22 464 22 64, e-mail: IOD_USWAW@stat.gov.pl.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Statystyczny w Warszawie

Udostępnił: Anna Matuszak-Cieślak

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 08.11.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×