Zboże - zdjęcie kłosów żyta
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11
print as PDF
Ogłoszenie nr 105567 / 06.09.2022
Dołącz do nas jako:

starszy informatyk

Do spraw: administracji Windows Wydział Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
#administracja publiczna #IT
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Chroniąc rośliny, chronisz życie. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Administruje usługami i serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows, głównie Windows Serwer 2019
 • Zarządza środowiskiem MS Exchange
 • Zarządza środowiskiem Active Directory w całej organizacji
 • Tworzy, konfiguruje i zarządza użytkownikami i zasobami w ramach środowiska Active Directory
 • Tworzy i utrzymuje procedurę Disaster Recovery oraz ciągłość działania systemów
 • Wdraża skrypty VBS i PowerShell
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administrowaniu domeną Active Directory
 • Doświadczenie w pracy w środowiskach zwirtualizowanych - Hyper-V lub Vmware
 • Potwierdzenie posiadania wiedzy z zakresu administracji MS Windows Server, Active Directory, w postaci odbytych szkoleń lub egzaminów z tej tematyki
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w jęz. angielskim
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Certyfikaty zawodowe potwierdzające posiadane kompetencje (MCSE i/lub MCITP),
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów IT,
 • Znajomość systemów klasy ERP,
 • Mile widziane znajomość MS Exchange, środowiska Azure, usługi Office 365
Co oferujemy
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych i studiów podyplomowych),
 • Trzynaste wynagrodzenie,
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
 • Atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • Możliwość uzyskania 50% zniżki na przejazdy PKP,
 • Praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP),
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (praca na piętrze – winda, klatka schodowa).
 • Narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia serwerowe, sieciowe, skaner, drukarka.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.

W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ciągu jednego miesiąca od publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni e-mailem.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 20 września 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 105567"
na adres:
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11,
00-828 Warszawa
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko Administratora Windows”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
662-066-453
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.09.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych), (dalej: RODO), Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że:

  1)      Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach zadań realizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (adres siedziby: al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, kontakt e mail: gi@piorin.gov.pl, tel. 22 652 92 90, 22 652 92 91);

  2)      Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

  3)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym;

  4)      Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile;

  5)      Dane osobowe będą przetwarzane  w trakcie trwania naboru. Po upływie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu;

  6)      Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego  miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

  7)      Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8)      W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: a.kustosz@piorin.gov.pl;

  9)      Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Udostępnił: Joanna Kanowska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 06.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×