Biuro - zdjęcie 5 - długopis
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100
print as PDF
Ogłoszenie nr 97172 / 21.04.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: planowania budżetu w Sekcji Planowania Wydatków Rzeczowych, Wydziału Budżetu Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej
#administracja publiczna #finanse publiczne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przygotowuje propozycje zmian w planach budżetowych jednostek organizacyjnych SG, w uwzględnieniu złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych SG wniosków o dokonanie zmian, celem dostosowania wielkości wydatków w poszczególnych paragrafach do ukształtowanych potrzeb jednostek organizacyjnych SG
 • koordynuje prace przedstawicieli służb finansowych jednostek organizacyjnych SG w zakresie obsługi modułu „Planowanie” w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie merytorycznym Sekcji, celem przekazania informacji o strukturze planu dochodów i wydatków Straży Granicznej, projekcie planu dochodów i wydatków Straży Granicznej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • uczestniczy w planowaniu (w tym dokonuje korekt) budżetu Straży Granicznej w zakresie świadczeń, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, celem dostosowania wielkości wydatków do potrzeb jednostek organizacyjnych SG
 • uczestniczy w opracowaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu SG w celu sporządzenia zbiorczego projektu planu dochodów i wydatków budżetowych w oparciu o akty prawne regulujące przedmiotową tematykę
 • opiniuje doraźne wystąpienia kierowników jednostek organizacyjnych SG w zakresie bieżącej sytuacji finansowej oraz wnioski o zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych SG w zakresie merytorycznym sekcji, w celu przedstawienia kierownictwu formacji
 • opracowuje bazy danych dla potrzeb planowania i analizy realizacji dochodów i wydatków budżetowych na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz innych informacji sporządzanych przez jednostki organizacyjne SG
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze finansów publicznych
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych;
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych i systemów informatycznych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność, asertywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość przepisów w zakresie gospodarki finansami publicznymi
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

·      praca samodzielna biurowo-administracyjna,

·      praca w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

·      praca w pomieszczeniu biurowym,

·      praca w godzinach: 8:15 – 16:15,

·      stanowisko pracy inspektora zlokalizowane jest na I piętrze budynku,

·      dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,

·      budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych -  wyposażony jest w windę, sanitariaty na parterze i poddaszu budynku dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

·      brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

·      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

·      praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,

·      obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

UWAGA!

LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS (CV) ORAZ WSZYSTKIE WYMAGANE OŚWIADCZENIA NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.

Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

W PRZYPADKU APLIKOWANIA DO KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA KILKA STANOWISK JEDNOCZESNIE NALEŻY ZŁOŻYC ODRĘBNY KOMPLET DOKUMENTÓW NA KAŻDE OGŁOSZENIE.

 • Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
  http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
 • Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:


- świadectwa pracy/służby,

- zaświadczenia o zatrudnieniu,

- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach   umów cywilnoprawnych,

- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
 referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,

- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.

 

 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 3060 zł netto + dodatek za wysługę lat,
 • Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonychw ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
 • Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
  http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html

Jednocześnie urząd zapewnia swojemu pracownikowi:

 •   stabilną i ciekawą pracę,
 •   regularnie wypłacane wynagrodzenie,
 •   dodatek stażowy,
 •   dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 •   nagrody-w zależności od wyników pracy,
 •   możliwość rozwoju zawodowego,
 •   wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
 •   pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku,
 •   korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie,
 •   korzystną ofertę pracowniczych planów kapitałowych.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna, której elementem jest test z wiedzy ogólnej wraz z umiejętnością sporządzania korespondencji urzędowej oraz test praktyczny.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopie dokumentów potwierdzających umiejętność obsługi programów komputerowych i systemów informatycznych lub oświadczenie kandydata o posiadaniu umiejętności obsługi programów komputerowych i systemów informatycznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 11 maja 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 97172"
na adres:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem „oferta pracy – specjalista SPWR WB BF KGSG oraz numer ogłoszenia”

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 11.05.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Główny Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Brak
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Przemysław Andrzejewski

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 21.04.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×