Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54
print as PDF
Ogłoszenie nr 86295 / 22.10.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: przepływów finansowych w Wydziale Zarządzania Finansowego Departamentu Funduszy Europejskich
#administracja publiczna #środowisko
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up ŚRODOWISKO W DOBRYM KLIMACIE quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Weryfikuje deklaracje wydatków od Instytucji Wdrażających (IW) do Instytucji Pośredniczącej (IP) w zakresie priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz bierze udział w sporządzaniu zbiorczej deklaracji wydatków od IP do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Certyfikującej (IZ/IC)
 • Monitoruje składanie do IW wniosków beneficjentów o płatność w zakresie priorytetu II POIiŚ 2014-2020 oraz prowadzi nadzór nad IW w zakresie przepływów finansowych
 • Opiniuje projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych, planów, programów, opracowań studialnych i innych dokumentów, zarówno przygotowywanych w Ministerstwie, jak i przekazywanych Ministerstwu w celu wyrażenia opinii, w tym projektów wytycznych i zaleceń dotyczących realizacji programów operacyjnych polityki spójności wydawanych przez ministra ds. rozwoju regionalnego
 • Uczestniczy w sporządzaniu analiz oraz weryfikuje informacje finansowe i statystyczne w zakresie właściwości wydziału oraz przygotowuje informacje z tego obszaru
 • Weryfikuje prognozy płatności w zakresie priorytetu II POIiŚ 2014-2020 sporządzone przez poszczególne IW oraz nadzoruje ich realizację, jak również sporządza oraz nadzoruje realizację prognozy płatności IP
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze wdrażania lub zarządzania funduszami europejskimi lub innymi programami pomocowymi
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • znajomość Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (w zakresie II osi priorytetowej)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • rzetelność
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • umowa o pracę
 • ruchomy czas pracy
 • praca zdalna (w zależności od charakteru pracy) 
 • dodatek stażowy od 5% do 20%
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
 • karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • bufet w siedzibie urzędu
 • miejsce do odświeżenia się
 • pomieszczenie i stojaki na rowery na terenie urzędu
 • dogodna lokalizacja
 • możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: brak szczególnych warunków pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w
  procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa
  Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym
 • rozmowa kwalifikacyjna

Możemy przeprowadzić dodatkowe etapy naboru z użyciem następujących metod i technik:

 • analiza dokumentów
 • sprawdzian wiedzy
 • sprawdzian znajomości języka obcego
 • sprawdzian umiejętności
 • wywiad behawioralny
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 2 listopada 2021

na adres:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DFEsp128/2021
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(0-22) 36 92 438
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.11.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administrator

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

  Inspektor ochrony danych

  Możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.

  Wymóg podania danych

  Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa [1] (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania dla członków korpusu służby cywilnej [2]) jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w naborze.
  Podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, jednak nieobowiązkowe. Przesłanie takich danych będziemy traktować jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

  Cel i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe w zakresie określonym przepisami prawa będą przetwarzane wv celu przeprowadzenia naboru [3], natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody [4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Okres przechowywania danych

  Twoje dane osobowe będziemy przechowywać:
  a) przez okres realizacji naboru,
  b) przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub od dnia publikacji wyniku w
  przypadku, gdy nie został nawiązany stosunek pracy (dotyczy dokumentów aplikacyjnych),
  c) przez 5 lat od zatwierdzenia protokołu z naboru (dotyczy dokumentacji z naboru).

  Odbiorcy danych

  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi informatyczne oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Masz prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  d) usunięcia swoich danych osobowych,
  e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).


  [1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
  [2] Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  [3] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  [4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Grażyna Strządała

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Wprowadzono: 22.10.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×