Podróże - samolot nad chmurami
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
02-247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 85625 / 07.10.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: nadzoru finansowo-ekonomicznego ANS w Inspektoracie Ekonomiki ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Działamy na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach opłat terminalowych;
 • prowadzi sprawy związane ze współpracą z EUROCONTROL, Komisją Europejską oraz innymi podmiotami w związku z opłatami nawigacyjnymi i finansowymi aspektami działalności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.
 • bierze w audytach i kontrolach prowadzonych przez Inspektorat oraz zapewnia obsługę administracyjną procesu i spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, dokumentowaniem oraz organizacją bieżącego nadzoru;
 • bierze udział w realizacji spraw związanych z ciągłym monitorowaniem, analizą oraz oceną stanu wdrożenia i realizacji planu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej w obszarze efektywności kosztowej i inwestycji;
 • realizuje sprawy związane z udziałem Prezesa Urzędu w nadzorze właścicielskim nad Polską Agencją Żeglugi Powietrznej wynikającym z ustawy o PAŻP, w tym - w przygotowywaniu projektów opinii do planów i sprawozdań PAŻP w zakresie zagadnień finansowo-ekonomicznych oraz koordynacja przygotowywania projektów opinii zbiorczych do tych dokumentów w celu zapewnienia efektywności kosztowej i zgodności działalności instytucji z przepisami prawa i zasadami Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej;
 • bierze udział w realizacji zadań związanych z organizacją konsultacji z przedstawicielami użytkowników przestrzeni powietrznej w obszarze opłat nawigacyjnych oraz systemu skuteczności działania, w tym - w przekazywaniu właściwym podmiotom informacji i dokumentacji dotyczących opłat nawigacyjnych oraz planów skuteczności działania;
 • bierze udział w realizacji zadań związanych z przygotowaniem instrukcji i stanowiska RP bądź Urzędu na spotkania przedstawicieli europejskich, polskich oraz międzynarodowych instytucji w aspekcie ekonomiczno-finansowego obszaru działalności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej;
 • bierze udział w realizacji zadań związanych z monitorowaniem zmian w przepisach prawa krajowego i międzynarodowego wpływających na działalność instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w aspekcie ekonomiczno-finansowym oraz uczestnictwo w procesie opiniowania, przedstawiania propozycji i dokonywania uzgodnień.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku: ekonomia lub zarządzanie lub prawo lub finanse i rachunkowość lub ekonometria lub międzynarodowe stosunki gospodarcze lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub finanse i rachunkowość lub bankowość lub ekonometria
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w lotnictwie lub w obszarze związanym z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość międzynarodowych i krajowych przepisów z zakresu żeglugi powietrznej, w tym: ustawa Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do niej, przepisy międzynarodowe EUROCONTROL i UE dot. opłat nawigacyjnych oraz systemu skuteczności działania.
 • Znajomość analizy finansowej
 • Znajomość finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości
 • Znajomość KPA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Kompetencje behawiorlane: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Staż pracy co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne w zakresie: finansowania ANS, jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze jego uzyskania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość ekonometrii i statystyki
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”)
 • Nagrody uznaniowe elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- obsługa klientów zewnętrznych Urzędu,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego.
 • Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2) lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dodatkowych zawartych w nieniejszym ogłoszeniu
calendar icon

Aplikuj

do 21 października 2021

na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym:
"Oferta pracy LOŻ-7/4-59/2021"

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej)
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.10.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247)

  przy ul. Marcina Flisa 2.

  2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@ulc.gov.pl, lub pisemnie na adres

  siedziby administratora.

  3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana

  danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy

  daneosobowe@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 1 §1 i 2 ustawy z dnia

  22.06.1974 r. – Kodeks Pracy, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane

  dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Lotnictwa

  Cywilnego.

  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczegółowych w

  związku z prowadzonym postępowaniem.

  6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia

  ich przetwarzania.

  8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w

  których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

  9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z

  siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

  11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  12. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. Nie podanie ich może

  skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze oraz podpisania umowy o pracę.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Udostępnił: Karolina Kot

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 07.10.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×