Gabinet lekarski - stetoskop i klawiatura
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
01-171 Warszawa ul. Młynarska 46
print as PDF
Ogłoszenie nr 81180 / 13.07.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

w Departamencie Dialogu Społecznego i Komunikacji
#komunikacja #prawa pacjenta #prawo #promocja #zdrowie

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Tworzy filmy i nagrania na potrzeby Biura, w tym opracowuje tematy we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, nagrywa i montuje oraz je publikuje.
 • Prowadzi stronę internetową Biura i BIP-u, aktualizuje bieżące zakładki, tworzy nowe, dba o zamieszczanie na BIP informacji zgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Obsługuje CMS-a strony internetowej.
 • Obsługuje media społecznościowe.
 • Opracowuje i wydaje publikacje popularyzujące wiedzę o prawach pacjenta, w tym opracowuje ich koncepcje, szatę graficzną, treść merytoryczną we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz opracowuje procedury realizacji zleceń.
 • Współpracuje z innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizowania wystaw, kiermaszy, pokazów oraz promuje je za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych.
 • Czuwa nad dostępem do informacji zamieszczonych na stronie Rzecznika oraz materiałów promocyjnych dla osób niepełnosprawnych w tym głuchoniemych, niedowidzących.
 • Realizuje wnioski o patronaty honorowe i udział Rzecznika w Komitetach Honorowych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Znajomość ustawy prawo prasowe
 • Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność, terminowość
 • Kreatywność
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
 • Dogodną lokalizację (dojazd liniami tramwajowymi, autobusowymi i metrem)
 • Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy)
 • Możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie oraz karty Multisport
 • Pracę w przyjaznym zespole
 • Możliwość rozwoju i awansu zawodowego w ramach rekrutacji wewnętrznych
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zostało wyróżnione certyfikatem „Pracodawca Zdrowia”
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Krajowe wyjazdy służbowe
 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym
 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu.
 • UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kadry@rpp.gov.pl
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 26 lipca 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 81180"
na adres:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22-532-82-57
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.07.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
  • TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 46.
  • DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl, formularz kontaktowy https://www.gov.pl/web/rpp/napisz-do-nas, za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  • DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iodo@rpp.gov.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka oraz pisemnie na wskazany powyżej adres administratora.
   Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  • CELE PRZETWARZANIA
   Państwa dane osobowe będą w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.
  • PODSTAWA PRAWNA
   Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1] oraz art. 10 RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego).
   W przypadku przekazania przez Państwa danych osobowych nieobjętych obowiązkiem prawnym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych), a w przypadku przekazania danych osobowych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 lit. a RODO (wyraźna zgoda podmiotu danych).
  • OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
   Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
   - przez okres 4 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku niezatrudnienia w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,
   - do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez wskazany powyżej okres.
  • PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
   Przysługuje Państwu prawo:
   1)    na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
   2)    na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
   3)    na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej);
   4)    na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   5)    na podstawie art. 20 – prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  W każdym momencie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na legalność tego przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

  • PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
   Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
   W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
  • INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ORAZ O EWENTUALNYCH KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
   Podanie danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy jest obowiązkowe w związku z ubieganiem się o zatrudnieniem w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.
   Podanie danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody, jest dobrowolne.
  • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
   Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, hostingowe, obsługi prawnej oraz pocztowe.
  • TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
   Nie będą podejmowane wobec Państwa decyzje w sposób zautomatyzowany.

  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Udostępnił: Ewa Pacocha

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr - Departament Finansowy

Wprowadzono: 13.07.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×