Biuro - zdjęcie 2
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
02-247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 78991 / 28.05.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: regulacji lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej, Departament Rynku Transportu Lotniczego
#administracja publiczna #transport lotniczy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Działamy na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Rozpatruje wnioski i przygotowuje projekty decyzji dotyczących koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego, zezwoleń na wykonywanie lotniczej działalności gospodarczej w celu zapewnienia prawidłowości i zgodności z prawem działalności tych podmiotów.
 • Rozpatruje wnioski i przygotowuje projekty decyzji dotyczących ograniczenia liczby zezwoleń na wykonywanie obsługi naziemnej w porcie lotniczym oraz przygotowuje informacje w tym zakresie dla Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania portów lotniczych, w których występują ograniczenia dysponowanej powierzchni lub przepustowości.
 • Rozpatruje wnioski w sprawie udzielenia przewoźnikom (posiadającym koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu) zgody na wynajem statków powietrznych wraz z załogą od przewoźników państw trzecich, w celu zapewnienia realizacji wspólnotowych wymogów stawianych przewoźnikom w tym zakresie.
 • Prowadzi nadzór nad podmiotami wykonującymi lotniczą działalność gospodarczą poprzez sprawdzanie spełniania przez nie przewidzianych przepisami prawa warunków do uzyskania oraz utrzymania uprawnień z zakresu lotniczej działalności gospodarczej.
 • Monitoruje procedury konkursowe na wybór agentów obsługi naziemnej oraz przeprowadzanie procedury konkursowej w przypadkach określonych przepisami prawa w celu zgodności tych procedur z przepisami prawa.
 • Opiniuje, na prośbę ministra właściwego do spraw transportu, uchwały zarządów spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub zarządzających takim lotniskiem lub czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikiem mienia spółki podstawowym dla funkcjonowania lotniska w celu merytorycznego wsparcia ministra.
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych oraz nowelizacji istniejących aktów prawnych regulujących kwestie związane z zadaniami wykonywanymi w obszarze właściwości Wydziału, w tym bierze udział w przygotowaniu instrukcji i stanowiska RP bądź ULC na spotkania przedstawicieli europejskich, polskich oraz międzynarodowych instytucji oraz uczestniczy w pracach krajowych i międzynarodowych grup roboczych.
 • Bierze udział w przygotowywaniu opinii do projektów zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych w zakresie regulacji lotniczej działalności gospodarczej, w celu zapewnienia przepisów sprzyjających rozwojowi rynku transportu lotniczego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze lotniczej działalności gospodarczej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów prawa dotyczących rynku transportu lotniczego
 • Bardzo dobra znajomość KPA
 • Znajomość prawa handlowego, gospodarczego, postępowania upadłościowego
 • Znajomość ustawy o ochronie konkurencji oraz wspólnotowych uregulowań związanych z ochroną konkurencji
 • Wiedza o rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, podejmowanie decyzji, pozytywne podejście do klienta, samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Studia podyplomowe z zakresu lotnictwa cywilnego lub prawa międzynarodowego, lub europeistyki, lub zarządzania
 • Znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania
 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji zastrzeżonych
 • Znajomość zagadnień związanych z procesem decyzyjnym w Unii Europejskiej
 • Przeszkolenie z zakresu dostępu do informacji niejawnych
 • Bardzo dobra organizacja pracy
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”)
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
 • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego.Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2) lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzająca spełnienie wymogów dodatkowych zawartych w niniejszym ogłoszeniu
calendar icon

Aplikuj

do 11 czerwca 2021

na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
lub przesyłając skan dokumentów za pośrednictwem ePUAP

z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym lub w temacie e-maila: "Oferta pracy LER-1/3-22/2021"

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 11.06.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 2.

  2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@ulc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy daneosobowe@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 1 §1 i 2 ustawy z dnia 22.06.1974 r. – Kodeks Pracy, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczegółowych w związku z prowadzonym postępowaniem.

  6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.

  8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

  9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

  11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  12. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. Nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze oraz podpisania umowy o pracę.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Udostępnił: Ewelina Adamczyk

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 28.05.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×