Biuro - zdjęcie 2
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3
print as PDF
Ogłoszenie nr 76430 / 30.03.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: rozpoznawania zagrożeń poważnymi awariami oraz nadzoru nad usuwaniem ich skutków w Departamencie Inspekcji
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizacja zadań wynikających z: Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowej, w tym prowadzenie punktu kontaktowego ds. informowania o poważnych awariach oraz współpraca z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w zakresie współdziałania z krajowym punktem kontaktowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do spraw udzielania pomocy w zakresie ratownictwa ekologicznego; unijnej dyrektywy w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi
 • Opracowywanie wytycznych do kontroli prowadzonych przez wioś a także analiz, sprawozdań i raportów dotyczących poważnych awarii, w tym kwestionariuszy dot. realizacji dyrektywy UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami oraz raportów dot. realizacji Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowej w celu realizacji bieżących zadań GIOŚ.
 • Rozpatrywanie: odwołań (w tym przygotowanie projektów decyzji) od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz zażaleń (w tym przygotowanie projektów postanowień) od postanowień wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska dotyczących spraw poważnych awarii; skarg na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań dot. poważnych awarii przez WIOŚ w celu zapewnienia wypełniania przez te organy zadań ustawowych
 • Przygotowanie wkładu merytorycznego do odpowiedzi na skargi na działania wioś w zakresie poważnych awarii w celu dostarczenia oceny nt. stanu realizacji zadań wykonywanych przez wioś
 • Doradztwo merytoryczne w zakresie poważnych awarii udzielane pracownikom Departamentu, innych komórek organizacyjnych GIOŚ oraz wydziałów inspekcji wojewódzkich inspektoratów w celu zapewnienia ich spójności z obowiązującym orzecznictwem i przyjętymi wewnętrznymi zasadami prowadzenia kontroli w IOŚ.
 • Nadzór nad prowadzonymi przez wioś kontrolami zakładów lub grupami zakładów ze względu na wagę i złożoność problemu wywołanego ich funkcjonowaniem lub wskazanymi przez inne organy i ocena sprawowanej przez wioś kontroli zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w celu realizacji merytorycznego nadzoru nad kontrolami i podejmowanymi działaniami pokontrolnymi przez wioś, w tym danych wprowadzanych do Informatycznego Systemu Kontroli w tym zakresie.
 • W uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli lub współudział w kontrolach prowadzonych przez wioś a także prowadzenie kontroli wioś w zakresie realizowanych zagadnień merytorycznych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub nauk przyrodniczych
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze ochrony środowiska lub w obszarze przeciwdziałania poważnym awariom;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom
 • znajomość unijnych i międzynarodowych przepisów w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość zadań organów administracji publicznej
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość przepisów Kpa
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce;
 • biegła znajomość obsługi komputera środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom
 • kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska lub ochrony przyrody
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

·      Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

-      praca przy komputerze

-      obsługa klientów zewnętrznych (obywatele, podmioty), w ramach rozpatrywania odwołań od decyzji
 i zażaleń od postanowień

-      wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne

·      Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-      budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;

-      w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania poważnym awariom
calendar icon

Aplikuj

do 13 kwietnia 2021

na adres:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa
z dopiskiem: „46/DI/2021”
lub na adres mailowy: rekrutacje@gios.gov.pl
z dopiskiem: „46/DI/2021”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 369 25 44
 • Dokumenty należy złożyć do: 13.04.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Patrycja Antczak

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 30.03.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×