Warszawa - panorama
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
00-564 Warszawa Ul. Koszykowa 16
print as PDF
Ogłoszenie nr 73868 / 01.02.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: osobowych w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Misją UdSC jest tworzenie warunków dla bezpiecznej i profesjonalnie zarządzanej migracji. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizuje zadania związane z zatrudnianiem pracowników w urzędzie i trwaniem stosunku pracy, w tym w szczególności: kompletuje dokumentację pracowników, zakłada i prowadzi teczki akt osobowych, przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy w celu przekazania pracownikom oraz komórce wypłacającej świadczenia finansowe; prowadzi ewidencję czasu pracy. Podczas realizacji zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych o pracownikach urzędu.
 • Ustala prawo do emerytury i renty pracowników w danym roku budżetowym, przygotowuje dokumentację w sprawach emerytalno-rentowych pracowników celem przekazania jej do ZUS oraz archiwizuje teczki akt osobowych. Podczas realizacji zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych o pracownikach urzędu.
 • Bierze udział w tworzeniu projektów wewnętrznych regulacji i usprawnień, mających na celu optymalizację polityki kadrowej urzędu, takich jak np. projekty procedur, regulaminów, kwestionariuszy i inne, jak również w doskonaleniu i aktualizacji elektronicznej bazy danych kadrowych o pracownikach urzędu.
 • Weryfikuje i ewidencjonuje czas pracy i absencję pracowników, ustala uprawnienia pracowników do urlopów (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego i in.), realizuje zadania związane z udzielaniem przez pracodawcę zgody na indywidualny czas pracy, telepracę, ustala uprawnienia pracowników do nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, służby cywilnej, odpraw emerytalno-rentowych i innych świadczeń. Podczas realizacji zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych o pracownikach urzędu.
 • Kontroluje terminy ważności badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do pracy na danym stanowisku, w przypadku skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz kieruje pracowników na ww. badania. Podczas realizacji zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych o pracownikach urzędu.
 • Bierze udział w przygotowaniu informacji z zakresu stanu i ruchu kadrowego, wynagrodzeń oraz czasu pracy na potrzeby sprawozdawczości i kontroli, celem przekazania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym urzędu, kierownictwu oraz innym podmiotom zewnętrznym, tj. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Realizuje zadania związane ze zgłaszaniem, wyrejestrowywaniem oraz dokonywaniem zmian w zgłoszeniach pracowników urzędu oraz zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego celem przekazania aktualnej informacji dla ZUS i komórki finansowej. Podczas realizacji tego zadania obsługuje komputerowy program Płatnik.
 • Prowadzi indywidualne sprawy związane z dodatkowym zarobkowaniem członków korpusu służby cywilnej, zgodnie z właściwością Wydziału.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze kadr
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość przepisów emerytalno-rentowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętność współpracy i komunikacji
 • Rzetelność i terminowość
 • Skrupulatność, dokładność
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe z zakresu prawa pracy lub prawa lub administracji
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z zakresu kadrowego lub kadrowo-płacowego
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz o ochronie danych osobowych
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "13-tka"
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat
 • Możliwość rozwoju zawodowego (m.in. dofinansowanie do nauki języków obcych, studiów, szkolenia)
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie
 • Pożyczki mieszkaniowe w ramach ZFŚS
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • w budynku nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich
  terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.
 • Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające
  prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych
  dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
 • Prosimy o nie nadysłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA - INFORMACJA
  OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.
 • Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców
  pod linkiem http://bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/wz-r-oswiadczen
 • Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest
  obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
 • PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski
  dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego (np. Skype, Zoom).
Pracę możesz rozpocząć od: 2021-03-15
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/informacja-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu kadrowego lub kadrowo-płacowego.
calendar icon

Aplikuj

do 15 lutego 2021

na adres:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33, 02–699 Warszawa
z dopiskiem: „Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi BDG - Ogłoszenie Nr. 73868"

Dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kariera@udsc.gov.pl (wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 22 60 150 76/ 175 61/ 175 62).
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22/ 60-150-76
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 15.02.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Udostępnił: Bogna Jobda

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 01.02.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×