Biuro - zdjęcie 2
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
00-926 Warszawa Wspólna 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 70597 / 29.10.2020
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG, Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Proponuje wymagania funkcjonalne dla systemów i usług tworzonych zgodnie z założeniami i metodami SIG przy zapewnieniu zgodności z Architekturą SIG oraz z zastosowaniem narzędzi do zarządzania wymaganymi
 • Proponuje kryteria jakościowe dla produktów i usług tworzonych w systemach w celu wdrożenia procesów zarządzania jakością oraz zapewnienia weryfikacji przyjętych założeń i wymagań podczas przeglądów jakości
 • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w ramach zawartych porozumień
 • Bierze udział w przygotowaniu wymagań technicznych, dokumentacji technicznej i analitycznej, na potrzeby uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zadań związanych z budową i rozwojem systemów oraz konfiguracją i udostępnianiem usług w oparciu o Produkty SIG
 • Współpracuje z wykonawcami w celu prawidłowej realizacji umów zawartych w ramach rozbudowy systemów, produktów i usług SIG
 • Współpracuje w opracowywaniu propozycji planu wdrożeniowego produktów i usług i wprowadzaniu zmian konfiguracyjnych usług, udział w przeglądach jakości funkcjonalności systemów i usług, oraz w opracowaniu modelu utrzymania systemów, produktów i usług SIG
 • Wspiera wydział w zakresie spraw związanych z obsługą Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK), w tym uczestniczy w opracowaniu szczegółowego planu wydatków FGZGiK
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą budżetu Departamentu, w tym opracowuje szczegółowy plan budżetu Departamentu, przygotowuje we współpracy z Głównym Księgowym GUGiK okresowe sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji planu wydatków Departamentu
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne, geoinformatyczne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe doświadczenie w analizie wymagań biznesowych oraz projektowaniu rozwiązań informatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiająca czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej
 • znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe doświadczenie w zarządzaniu i tworzeniu procesów biznesowych w standardzie BPMN doświadczenie administracji publicznej
 • znajomość metodologii tworzenia analiz
 • znajomość notacji UML
 • wiedza z zakresu zarządzania wymaganiami oraz zarządzania zmianą
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na 3 piętrze
 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 • odpowiednio dostosowana toaleta
 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 13 listopada 2020

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 70597"
na adres:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa,
z dopiskiem „Ogłoszenie nr 70597 – specjalista, IZ/BRSIG/3”
lub
za pośrednictwem platformy ePUAP /887pujdw65/skrytka
lub
na adres mailowy rekrutacje@gugik.gov.pl
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 56 31 478
 • Dokumenty należy złożyć do: 13.11.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Buczek

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 29.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×