Biuro - zdjęcie 2
Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie
02-528 Warszawa ul. Rakowiecka 30
print as PDF
Ogłoszenie nr 139456 / 27.06.2024
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: informatyki w Zespole ds. Informatyki i Współpracy Międzynarodowej
#administracja publiczna #dane osobowe #finanse publiczne #informatyzacja #IT #klimat #nasiennictwo
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Dbanie o sprzęt elektroniczny, telefoniczny i elektryczny oraz obsługa pracowników w zakresie wyposażenia informatycznego
 • Zarządzanie pocztą elektroniczną na hostingu home.pl
 • Administrowanie witryną internetową BNL zgodną z wymogami Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
 • Administrowanie lokalną siecią komputerową oraz bazami danych związanymi z działalnością jednostki (SEMEN, programy Wapro, BNP, TREZOR, SIST, GUS, EZD PUW)
 • Pojedyncze elementy zadań z zakresów: zamówień publicznych i zarządzania kryzysowego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w zakresie obsługi informatycznej
 • Umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Zdolność analitycznego myślenia i syntezy
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Niepełnienie służby w organach bezpieczeństwa państwa i niewspółpracowanie z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne co najmniej I stopnia
 • Znajomość EZD PUW
 • Znajomość programu kadrowo-płacowego Wapro Gang oraz księgowo-finansowego Wapro Fakir
Co oferujemy
 • Dogodna lokalizacja urzędu w pobliżu stacji metra Pole Mokotowskie
 • Umowa o pracę na czas 12 miesięcy, następnie na czas nieokreślony
 • Ruchomy czas pracy – rozpoczynanie pracy w godzinach 7:00 - 9:30
 • Możliwość wyjścia prywatnego w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od długości stażu pracy)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”
 • Nagrody uznaniowe
 • Brak dress code’u
 • Możliwość udziału w szkoleniach i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: 
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
praca na I piętrze budynku (budynek z windą), przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, w pokoju bez klimatyzacji.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
 • rozmowa kwalifikacyjna lub inne formy sprawdzenia wiedzy.
Pracę możesz rozpocząć od: 2024-09-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu;
 • Oświadczenie o niepełnieniu służby w organach bezpieczeństwa w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 26 lipca 2024

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 139456"
na adres:
BIURO NASIENNICTWA LEŚNEGO
ul. RAKOWIECKA 30
02-528 WARSZAWA

Dokumenty można złożyć również w postaci elektronicznej na adres: bnl@bnl.gov.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP, w obu przypadkach opatrzone kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 646 76 36, 606 759 908
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.07.2024
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa;
  Kontakt do inspektora ochrony danych: IOD@bnl.gov.pl;
  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej;
  Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą danych jest Biuro Nasiennictwa Leśnego.
  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska – dotyczy dokumentów aplikacyjnych); przez 3 lata od daty zatwierdzenia protokołu z naboru (dotyczy dokumentacji z naboru).
  Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

   Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

Udostępnił: Kinga Radzka

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Administracyjno-Budżetowych i Kadr

Wprowadzono: 27.06.2024

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×